Redan i skolåldern får alla barn lära sig att allt levande på jorden har ett naturligt ursprung och är på så vis besläktat med varandra. Men någonstans på vägen tycks de allra flesta av oss glömma bort vad det innebär. Människan som art anser om sig själv att vara den mest intelligenta varelsen på jorden. Utifrån att vi har en av de största hjärnorna klarar vi av att skapa saker som ska hjälpa oss och vår överlevnad. Vi tycks dock ha tappat bort oss längs vägen. För gemene man vet inte längre vad som är naturligt för oss och inte. Om naturen är vårt ursprung är det där vi hittar svaret på många av våra problem.

Naturen är vårt ursprung

Allt som finns i naturen har en genetisk kod som styr dess handlingar för att man som art ska överleva. De arter som inte är starka nog dör ganska snart ut. Endast överlevande finns kvar. Även människan har denna kod i sig och eftersom människan som art har överlevt under flera hundra tusen år så får vi väl ändå anse oss som en av överlevarna. Eftersom allt i naturen utvecklas och förändras så måste man som art utvecklas tillsammans med naturen. Gör man inte det så dör man så småningom ut. Även här har människan klarat av att utvecklas och förändras så att vi som art har klarat av att överleva.

Det finns både yttre och inre faktorer som påverkar vår utveckling. När vi har förflyttat oss från ett område till ett annat så har vi anpassat oss efter rådande omständigheter. Olika klimat, om vi lever nära havet eller uppe i berg, allt som påverkar oss förändrar oss över tid. Men den naturliga utvecklingen sker över lång tid. Det kan ta tusentals år i vissa fall. Exempelvis har bergsfolk som lever på höga höjder utvecklat mycket större lungkapacitet för att klara av att andas den luften. Även födan som vi äter påverkar vår utveckling.

Teknisk utveckling

Människans förmåga att skapa nya ting utifrån att vi blandar och mixtrar med det som redan finns gör att vi påverkar vår omgivning så att den ska passa oss. Men på vilket vis? Vi utvecklar mycket som ska hjälpa den lata människan, maskiner som på olika vis ska bistå eller ta över våra sysslor så vi slipper. Eller fordon av olika slag så vi snabbare kan förflytta oss. Även det egentligen för att vi i grund och botten ska slippa gå. Och det i sig är väl smart att utveckla saker som kan hjälpa oss. Men hur påverkar det oss i långa loppet? Gynnar det oss att inte röra på sig?

Vår föda

Även maten vi stoppar i oss idag är av ett helt annat slag än det vi åt ursprungligen. Idag vet knappt folk längre var den naturliga maten kommer ifrån eftersom vi bara kan köpa det vi vill ha i en affär. Livsmedelsindustrin utvecklar dessutom mat som inte längre är naturlig. Mat som innehåller även syntetiska ämnen. Eller naturliga livsmedel som man plockar isär, förändrar eller tar tillvara vissa delar och andra inte.Vi skapar även nya livsmedel genom hybridisering och genmanipulation. Något som sker även på naturlig väg men i MYCKET långsammare takt.

Det moderna samhälle

Hela vårt samhälle bygger på ekonomisk vinning. Vi måste alla bidra till samhällets utveckling i form av produktion på något vis. Allt rör sig om pengar och det är det som styr våra val. Pengar i sig är dock ingen naturlig produkt utan något som vi människor har skapat för att underlätta byte av varor och tjänster. Eftersom pengar inte är en naturlig produkt kanske vi inte skulle behöva det. En gång i tiden levde vi utan både produktion och pengar. Frågan är om vi skulle kunna göra det igen men i en modern tappning?

Mina avsikter

Det enda jag vill är att väcka människors förståelse för vårt egentliga ursprung. Påvisa vad som är naturligt för oss och inte. Visa hur människans utveckling påverkar oss. Att väcka våra tankar att röra sig i en annan riktning. En riktning mot ett mer naturligt leverne. Jag menar inte att vi ska backa bandet och börja leva som vi gjorde på stenåldern. Men vi behöver ta hänsyn till att vi lever i en fysisk värld där våra fysiska kroppar har sitt ursprung. Vi behöver förstå och se hur vår utveckling påverkar både oss och vår omgivning. Det enda jag vill är att få oss att tänka i andra banor som kanske kan leda till en annan och förhoppningsvis bättre framtid för oss alla.

Naturen är vårt ursprung

Eftersom naturen är vårt ursprung, vi lever i naturen och av naturen, så måste vi ta hänsyn till hur den fungerar. Vi har på många sätt blivit allsmäktiga i tron att vi klarar av att göra saker bättre än naturen själv. Vår tekniska utveckling går mycket fortare än vad den naturliga utvecklingen gör. Om vi tillåter att den tekniska utvecklingen styr våra val och hur vi ska leva i framtiden kommer vi att bli mer och mer artificiella. Är det den framtiden vi vill ha? Om inte så är det dags att ändra riktning.

Den naturliga evolutionen har varit det som styrt människans utveckling fram till nu i princip. Nu tar den tekniska utvecklingen över mer och mer. Vilken blir vår framtid?

Nature our origin

Already at school age, all children are taught that everything living on earth has a natural origin and is thus related to each other. But somewhere along the way, the vast majority of us seem to forget what that means. Man as a species considers himself to be the most intelligent being on earth. Based on the fact that we have one of the largest brains, we manage to create things that will help us and our survival. However, we seem to have lost our way along the way. Because the common man no longer knows what is natural for us and what is not. If nature is our origin, it is where we find the answer to many of our problems.

Nature is our origin

Everything in nature has a genetic code that directs its actions in order for us as a species to survive. The species that are not strong enough die out quite soon. Only the survivors remain. Even humans have this code in them, and since humans as a species have survived for several hundred thousand years, we must still consider ourselves one of the survivors. Since everything in nature develops and changes, you as a species must develop together with nature. If you don’t do that, you eventually die out. Here too, humans have managed to develop and change so that we as a species have managed to survive.

There are both external and internal factors that influence our development. When we have moved from one area to another, we have adapted to the prevailing circumstances. Different climates, whether we live near the sea or up in the mountains, everything that affects us changes us over time. But the natural development takes place over a long period of time. It can take thousands of years in some cases. For example, mountain people who live at high altitudes have developed much greater lung capacity to cope with breathing that high air. Even the food we eat affects our development.

Technical development

The human ability to create new things based on the fact that we mix and tinker with what already exists means that we influence our environment so that it suits us. But in what way? We develop a lot to help the lazy person, machines that in various ways will assist or take over our chores so we don’t have to. Or vehicles of various kinds so we can move faster. Also really so that we basically don’t have to go. And it is smart in itself to develop things that can help us. But how does it affect us in the long run? Does it benefit us not to move?

Our food

Even the food we put into ourselves today is of a completely different kind than what we originally ate. Today, people hardly know anymore where the natural food comes from because we can only buy what we want in a store. The food industry also develops food that is no longer natural. Food that also contains synthetic substances. Or natural foods that you pick apart, change or make use of some parts and not others. We also create new foods through hybridization and genetic manipulation. Something that also happens naturally but at a MUCH slower pace.

Modern society

Our entire society is based on economic gain. We must all contribute to society’s development in the form of production in some way. It’s all about money and that’s what drives our choices. However, money itself is not a natural product but something that we humans have created to facilitate the exchange of goods and services. Since money is not a natural product, perhaps we wouldn’t need it. Once upon a time we lived without both production and money. The question is, could we do it again but in a modern way?

My intentions

The only thing I want is to awaken people’s understanding of our real origins. Demonstrate what is natural to us and what is not. Show how human development affects us. To awaken our thoughts to move in a different direction. A direction towards a more natural life. I don’t mean that we should reverse the tape and start living like we did in the stone age. But we need to take into account that we live in a physical world where our physical bodies originate. We need to understand and see how our development affects both us and our surroundings. The only thing I want is to get us to think in other ways that might lead to a different and hopefully better future for all of us.

Nature is our origin

Since nature is our origin, we live in nature and by nature, we must take into account how it works. In many ways, we have become omnipotent in the belief that we can do things better than nature itself. Our technological development is much faster than natural development. If we allow technological development to control our choices and how we will live in the future, we will become more and more artificial. Is this the future we want? If not, it’s time to change direction.