Varför vi över huvud taget är här på jorden är en fråga som ständigt har figurerat i människans historia. Men oavsett varför så kan vi välja att se livet som en gåva. För det är inte självklart att du skulle hamna här. Även om livet har både upp- och nedgångar, en berg- och dalbana som vi ibland kan uppleva som både läskig, spännande och jobbig så är livet i sig en gåva. Om vi kan se det som den gåva det är blir det lättare att ta livet på allvar. Precis som kärleken till din partner eller dina barn så är kärleken ett val vi gör i varje ögonblick, så välj att älska livet. Det gör det så mycket lättare att leva.

Älska livet

Att välja att älska livet även när vi befinner oss i situationer som är jobbiga gör att livet blir lite enklare. Om du ser på allt som inträffar som en lärdom på ett djupare plan för din själ så kan man se på det med kärlek. Jag vet att det låter flummigt men det handlar om att ändra sitt sätt att tänka. Allt börjar nämligen med en tanke som påverkar allt annat.

Tankens kraft

För att ändra ditt sätt att tänka behöver du först bli medveten om hur du tänker. Börja analysera din vardag och hur du brukar tänka om det som du brukar göra. Brukar du tänka att det är jobbigt att gå till jobbet varje dag, eller laga mat, få upp barnen ur sängen eller vad som helst. Börja med att tänka på andra tankar om just det som du upplever som jobbigt. Välj att tänka på ett annat sätt. Det är dina tankar som du kan styra över. Börja med något enkelt.

För många år sedan var jag i en situation där jag ringde många samtal till olika myndigheter för egen räkning. Jobbiga samtal där jag hade lärt mig att jag oftast stötte på patrull och fick kämpa för min sak. Jag bestämde mig en dag för att jag skulle prova att göra det med kärlek istället. Jag satte mig innan samtalet och tänkte kärleksfulla tankar om personen jag skulle prata med och fokuserade kring positiva tankar. När jag sedan ringde hade jag den känslan med mig in i samtalet och upptäckte att det blev helt andra samtal än vad jag tidigare hade förväntat mig. Jag fick mycket lättare att prata med dem och att framföra min sak.

Sommarens kraft

Eftersom vi nu befinner oss mitt i sommaren kan vi utnyttja den kraften som det ger oss. Under sommaren upplever de allra flesta av oss mer glädje. Utnyttja det till att hitta en väg till förändring och ta med dig det när höstmörkret kommer. Träna på att styra dina tankar och hitta din inre kraft och glädje som du sedan sprider till andra. Genom att sprida det till andra kommer du att möta mycket mer positivitet i ditt liv. På så vis blir livet lättare och du finner mer glädje och kärlek till livet. Det du ger är det du får.

Älska livet

Jag vill ge dig ett stycke ur boken “Hon kallar mig dotter” där jag har beskrivit innebörden av att älska fullt ut så här:

Vanligtvis förknippar vi kärleken med en känsla. Men att älska på ett djupare plan fullt ut har egentligen inget alls med den känslan att göra. Det är val vi gör varje dag i varje stund. Det är både en rättighet och en skyldighet att älska. Alla har rätt att få den största gåvan av dem alla. Att bli älskade och att älska. Det är en skyldighet mot dig själv att ge dig rätten att älska.

Allt hänger samman. Öppna ditt sinne och låt inte rädslan ta över, förlåt dig själv för alla dina misstag och se misstagen som ett steg i ditt växande. Var en sann vän, gläd dig åt dina medmänniskors framgångar och acceptera allas olikheter. Lev ditt liv fullt ut och omfamna livet, men för att kunna göra det behöver du även omfamna döden då den är en del av livet. Våga se utanför dina vanliga ramar och vidga dina vyer. Lyssna till ditt hjärta och gå din egen väg. Känn tacksamheten som sakta sprider sig inom dig för allt du har varit med om och allt du kommer vara med om. Låt kärleken växa både för dig själv och för andra. Då går det inte annat än att känna ödmjukhet inför livet och älska fullt ut.

Ta hand om dig själv och njut av sommar, sol och fina stunder. Jag önskar er alla en riktigt fin sommar.

Love life

Why we are here on earth at all is a question that has constantly figured in human history. But regardless of why, we can choose to see life as a gift. Because it is not obvious that you would end up here. Although life has both ups and downs, a roller coaster that we can sometimes experience as both scary, exciting and difficult, life itself is a gift. If we can see it as the gift it is, it becomes easier to take life seriously. Just like the love of your partner or your children, love is a choice we make in every moment, so choose to love life. It makes life so much easier.

Love life

Choosing to love life even when we find ourselves in difficult situations makes life a little easier. If you look at everything that happens as a lesson on a deeper level for your soul, it can be looked at with love. I know it sounds odd but it’s about changing your way of thinking. Everything starts with a thought that affects everything else.

The power of thought

To change the way you think, you first need to become aware of how you think. Start analyzing your everyday life and how you usually think about what you usually do. Do you think it’s hard to go to work every day, or cook, get the kids out of bed or whatever. Start by thinking other thoughts about exactly what you find troublesome. Choose to think in a different way. It is your thoughts that you can control. Start with something simple.

Many years ago I was in a situation where I made many calls to various authorities on my own behalf. Conversations where I had learned that I usually had to fight for my cause. I decided one day that I would try to do it with love instead. I sat down before the conversation and thought loving thoughts about the person I was going to talk to and focused around positive thoughts. When I then called, I carried that feeling with me into the conversation and discovered that it was a completely different conversation than I had previously expected. I found it much easier to talk to them and to make my case.

The power of summer

Since we are now in the middle of summer, we can use the power it gives us. During the summer, the vast majority of us experience more joy. Use it to find a way to change and take it with you when the autumn darkness comes. Train to control your thoughts and find your inner strength and joy which you then spread to others. By spreading it to others, you will encounter much more positivity in your life. In this way, life becomes easier and you find more joy and love for life. What you give is what you get.

Love life

I want to give you a passage from the book “She calls me daughter” where I have described the meaning of loving fully like this:

Usually we associate love with a feeling. But loving on a deeper level fully has really nothing to do with that feeling. These are choices we make every day in every moment. It is both a right and an obligation to love. Everyone is entitled to the greatest gift of them all. To be loved and to love. It is an obligation to yourself to give yourself the right to love.

Everything is connected. Open your mind and don’t let fear take over, forgive yourself for all your mistakes and see the mistakes as a step in your growing. Be a true friend, rejoice in the successes of your fellow man and accept everyone’s differences. Live your life to the fullest and embrace life, but in order to do that you also need to embrace death as it is a part of life. Dare to look outside your usual frames and broaden your horizons. Listen to your heart and follow your own path. Feel the gratitude slowly spreading within you for everything you have been through and everything you will be through. Let love grow both for yourself and for others. Then the only option is to feel humble before life and love fully.

Take care of yourself and enjoy summer, sun and nice moments. I wish you all a really nice summer.