Att välja att leva på ett mer naturligt sätt inbegriper ganska många olika förändringar. I samband med att jag började rena kroppen genom olika detox metoder insåg jag att jag behövde även titta på vad jag tar på kroppen. Vår hud är ett organ som andas och släpper igenom det som du tar på den. Mängden hudvårdsprodukter på marknaden är enorm. När jag började läsa mer om  vad de innehåller insåg jag flera olika saker som blir helt fel för oss. Jag insåg då vikten av att välja naturlig hudvård.

Naturlig hudvård

Det jag menar med naturlig hudvård är hudvård gjorda på helt naturliga ämnen såsom olika vegetabiliska oljor, fetter och vaxer. Till en början började jag leta efter produkter som finns på marknaden men insåg ganska snart att även om man går till en hälsokostaffär så är inte produkterna helt rena. Det finns en annan liten fälla som man lätt trillar i och det är om man är försiktig med vetegluten. Väldigt många hudvårdsprodukter innehåller nämligen vetemjöl för att binda ihop oljorna. Är du känslig för gluten så bör du undvika detta.

Många fallgropar

Förutom ovan nämnda fallgrop, som kan tyckas ganska oförarglig, så finns det många fler och värre saker man gärna stoppar i vanliga hudvårdsprodukter. Det kan vara olika petroleumprodukter, kemiska tillsatser, plaster, konserveringsmedel och liknande. Det här tränger in i huden och in i kroppen och påverkar oss. Det finns även vissa produkter som skapar torrare hud bara för att du ska köpa ännu mer. Det här är en marknad som skapar behov hos oss som vi inte har från början.

Många val

Om du tänker efter hur många produkter som det finns att välja mellan så kan man börja undra, är det rimligt? Egentligen handlar det om pengar. En marknad som har skapats utifrån att man ska tjäna pengar. Visst kan det vara skönt för kroppen och huden att få lite omsorg men behöver vi verkligen alla produkter som skapats? Själv har jag numera en tvål som jag använder till hela kroppen, inklusive håret. Inget balsam behövs. Jag har en Body butter som jag har till hela kroppen en deo och ett cerat. Det är allt som behövs. När jag ser hur många produkter som andra har i sina badrum tänker jag “Gud vad skönt att slippa allt det”.

Mina val

Efter att jag hade letat och provat en del produkter som finns att köpa på marknaden som är bra så kom jag fram till att jag skulle prova att göra själv. Jag har nu gjort mina egna produkter sedan ett par år tillbaka. Det är både roligt att göra det själv och samtidigt stimulerande att välja vilka oljor jag ska använda för de har olika välgörande förmågor. Att vi skulle behöva olika produkter till ansikte och kropp ser jag inte eftersom din hud är olika känslig på flera olika ställen, inte bara ansiktet. Jag ser en positiv förändring både på min hud och mitt hår.

Våga prova

Alla oljor jag använder är ekologiska. Tvålen gör jag alltid samma för jag har hittat en som fungerar jättebra för både mig och min man. Den är helt gjord av kokosolja som är lite överförfettad. De andra produkterna varierar jag från gång till gång men jag har kommit fram till att bästa sättet att få en bra konsistens är att använda bivax istället för någon stärkelse. Nu har jag egna bin som gör bivax vilket gör det ännu mer rimligt att välja.

Bor du i närheten av mig och gärna vill prova så gjorde jag nyligen Body butter och har några extra burkar jag kan sälja. De innehåller bland annat sheasmör som har ett naturligt UV-skydd, kelp extrakt som hjälper till att öka cellaktiviteten i huden samt eget bivax och flera andra välgörande oljor. Jag tar 250 kr för en burk. Jag vet inte riktigt hur mycket det är i men det är väldigt drygt. Både jag och min man använder den till hela kroppen och den räcker till oss både i minst två veckor. Hör av dig till mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Naturlig hudvård

Har du aldrig provat eller ens tänkt på att göra din egen hudvård så våga prova det. Det är ganska enkelt att hitta recept och oljor på nätet. Tiden det tar att göra eget är förvinnande liten mot tillfredsställelsen att veta vad man tar på kroppen. Känner du ändå att du hellre vill köpa färdigt så ge dig tid att hitta bra produkter som är helt rena från tillsatser. Lev mer naturligt och våga prova naturlig hudvård du också.

Amdalens hemgjorda Body butter på rena ekologiska oljor och bivax.

Natural skin care

Choosing to live in a more natural way involves quite a few different changes. In connection with starting to cleanse the body through various detox methods, I realized that I also needed to look at what I put on my body. Our skin is an organ that breathes and lets through what you put on it. The amount of skin care products on the market is huge. As I began to read more about  what they contain, I realized several different things that go completely wrong for us. I then realized the importance of choosing natural skin care.

Natural skin care

What I mean by natural skin care is skin care made from completely natural substances such as various vegetable oils, fats and waxes. At first I started looking for products available on the market but soon realized that even if you go to a health food store, the products are not completely pure. There is another small trap that you easily fall into and that is if you are careful with wheat gluten. Many skin care products contain wheat flour to bind the oils together. If you are sensitive to gluten, you should avoid this.

Many pitfalls

In addition to the pitfall mentioned above, which may seem quite harmless, there are many more and worse things that people like to put in ordinary skin care products. It can be various petroleum products, chemical additives, plastics, preservatives and the like. This penetrates the skin and into the body and affects us. There are even some products that create drier skin just to make you buy even more. This is a market that creates needs for us that we didn’t have from the beginning.

Many choices

If you think about how many products there are to choose from, you might start to wonder, is it reasonable? Actually, it’s about money. A market that has been created based on making money. Of course it can be nice for the body and skin to get a little care. But do we really need all the products that have been created? I myself now have one soap that I use for my entire body, including my hair. No conditioner needed. I have a body butter that I have for the whole body, a deo and a lip balm. That is all that is needed. When I see how many products other people have in their bathrooms, I think “God, how nice to be free of all that”.

My choices

After I had searched and tried some products that are available to buy on the market that are good, I came to the conclusion that I should try to make it myself. I have now been making my own products for a couple of years. It is both fun to do it yourself and at the same time stimulating to choose which oils to use because they have different beneficial abilities. I don’t see that we would need different products for the face and body because your skin is different sensitive in several different places, not just the face. I have noticed positive change in both my skin and my hair.

Dare to try

All the oils I use are organic. I always make the same soap because I have found one that works great for both me and my husband. It is made entirely of coconut oil, which is slightly overfatted. I vary the other products from time to time, but I have come to the conclusion that the best way to get a good texture is to use beeswax instead of any starch. Now I have my own bees that make beeswax, which makes it even more reasonable to choose.

I recently made Body butter and have a few extra jars I can sell if you live nearby Stenungsund. They contain, among other things, shea butter, kelp extract as well as our own beeswax and several other beneficial oils. Shea butter has natural UV protection and Kelp extract helps to increase cell activity in the skin. I charge SEK 250 for a can. I don’t know exactly how much is in it, but it lasts for a long time. Both me and my husband use it for the whole body and it lasts for us both for at least two weeks. Get in touch with me at asa.danielsongrimpe@gmail.com

Natural skin care

If you have never tried or even thought about doing your own skin care, dare to try it. It is quite easy to find recipes and oils online. The time it takes to make your own is vanishingly small compared to the satisfaction of knowing what you are putting on your body. If you still feel that you would rather buy ready-made, give yourself time to find good products that are completely free of additives. Live more naturally and dare to try natural skin care you too.