För några veckor sedan skrev jag ett inlägg och berättade att jag hade påbörjat en detox för att rena kroppen från tungmetaller. Jag har nu hållit på i två månader och jag kan nu med säkerhet säga att det har hjälpt mig. Det var ett tag sedan jag kände mig så frisk som jag nu gör. Under hela förra året upplevde jag obalans i kroppen. Det var många, förutom jag, som upplevde samma sak, som om det var en kollektiv utrensning av något slag. Jag blev dock aldrig riktigt bra igen och beslutade därför att detoxa mig rejält denna gången. Nu kan jag säga att detox hjälper.

Detox hjälper på ett djupare plan

Även om jag numera lever mer hälsosamt än tidigare blir det ansamlingar som kroppen inte klarar av att få bort utan extra hjälp. Det finns ansamlingar i kroppen som sitter på ett djupare plan eller kanske bara sitter hårdare och är därför svårare att få bort. Tungmetaller hör till den grupp som är svårare att få bort. Tungmetaller kan dessutom följa med både sperma och ägg, varför du kanske har gått med det i kroppen ända sedan din födelse. Något som har kommit från både din mors och din fars sida av släkten.

Lång tid med detox

I vanliga fall brukar jag göra en detox som endast tar 9 dagar. Men även om det tar 9 dagar så tycker jag ibland att det känns motigt. Den här detoxen ska man hålla på med i minst tre månader. Puh! Av den anledningen har jag dragit mig för det. Det är dock en stor skillnad för den här tungmetall detoxen gör man endast på förmiddagen. Till lunch och därefter kan man äta vanlig mat. Det gör att det känns inte alls så jobbigt som jag hade inbillat mig.

Det som ingår i detoxen

Jag börjar morgonen med ca halvliter citronvatten, minst en kvart senare tar jag lika mycket sellerijuice. Därefter ska man vänta minst en kvart igen innan nästa dryck. Då tar jag mina vitaminer som jag blandar ut i vatten och därefter är det en detox smoothie. Jag har utgått från Anthony Williams recept men anpassat den efter vad som finns i våra butiker. Den består av en banan, ett äpple (eller apelsin), färska kryddor (som jag varierar), gröna blad (mest bebyspenat), gurka eller vattenmelon, blåbär och spirulina. Efter några veckor bytte jag ut spirulina mot chlorella.

Förbättringar i kroppen

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så hade jag även fått tillbaka lite känningar av reumatismen. Det visade sig vara något helt annat nämligen trigger finger. Det var som om den reumatiska värken som kändes mer allmän i hela kroppen dolde det verkliga problemet. Jag har dock känt av andra obalanser också. Jag fick ett kraftigt virus i vintras som satt i länge och där jag fick nedsatt energi efteråt. Energin är nu helt återställd och jag känner mig helt frisk, starkt och kry igen.

Detox hjälper

Nu återstår en månad till av detoxen. Även om jag redan nu känner mig riktigt frisk och stark igen så kommer jag ändå fortsätta för säkerhets skull. Därefter ska jag även lämna in ett prov på mitt hår för att göra en analys och se om jag har fler rester av tungmetaller eller har brister av något slag. Varje gång jag detoxar så upplever jag att jag rör om i kroppen. Jag kan få reaktioner på exempelvis mat som jag aldrig har reagerat på innan men som sedan försvinner igen. Jag tror att för varje detox jag gör så renar jag kroppen lite till för detox hjälper det är jag numera övertygad om.

Varje dag är en gåva

Hos en av mina trädgårdskunder hittade jag nedanstående tavla inne på toaletten. En liten påminnelse som man bör ge sig själv varje dag. Ta hand om er.

Varje dag är en gåva till dig själv, ta vara på den.

Detox helps

A few weeks ago I wrote a post and told you that I had started a detox to cleanse the body of heavy metals. I have been doing it for two months and I can now say with certainty that it has helped me. It’s been a while since I felt as healthy as I do now. Throughout last year I experienced an imbalance in my body. There were many, besides me, who experienced the same thing, as if it were a collective cleansing of some kind. However, I never really got well again and therefore decided to do a thorough detox. Now I can say that detox helps.

Detox helps on a deeper level

Even though I now live more healthily than before, there are accumulations that the body cannot get rid of without extra help. There are accumulations in the body that sit on a deeper level or maybe just sit tighter and are therefore more difficult to get rid of. Heavy metals belong to the group that is more difficult to remove. Heavy metals can come with both sperm and eggs, which is why you may have been carrying them in your body since birth. Something that has come from both your mother’s and your father’s side of the family.

Long time with detox

Normally, I usually do a detox that only takes 9 days. But even if it takes 9 days, I sometimes think it feels hard. This detox should be continued for at least three months. Phew! For that reason, I have been very hesitant to do it. However, there is a big difference because this heavy metal detox is only done in the morning. For lunch and afterwards you can eat normal food. It makes it not feel as hard as I had imagined.

What is included in the detox

I start the morning with about half a liter of lemon water, at least a quarter of an hour later I take the same amount of celery juice. After that, you must wait at least another quarter of an hour before the next drink. Then I take my vitamins which I mix into water and then it’s a detox smoothie. I have started from Anthony Williams’ recipe but adapted it to what is available in our stores. It consists of a banana, an apple (or orange), fresh herbs (which I vary), green leaves (mostly baby spinach), cucumber or watermelon, blueberries and spirulina. After a few weeks I replaced the spirulina with chlorella.

Improvements in the body

As I wrote in a previous post, I had also regained some feelings from the rheumatism. It turned out to be something completely different, namely trigger finger. It was as if the rheumatic ache that felt more general throughout the body hid the real problem. However, I have felt other imbalances as well. I had a severe virus last winter that lasted for a long time and left me with reduced energy afterwards. The energy is now completely restored and I feel completely healthy and strong again.

Detox helps

Now one more month remains of the detox. Even though I already feel really healthy and strong again, I will still continue just to be safe. After that, I will also submit a sample of my hair to do an analysis and see if I have more residues of heavy metals or have deficiencies of some kind. Every time I detox, I feel that I am stiring around things in my body. I can have reactions to, for example, food that I have never reacted to before but which then disappear again. I think that for every detox I do, I cleanse my body a little more because detox helps, I am now convinced of that.

Every day is a gift

At one of my gardening clients, I found the painting below inside the toilet. A small reminder that you should give yourself every day. Take care.