Ända sedan jag var i tjugoårsåldern hade jag en föreställning om att jag skulle försöka frigöra mig från samhällets system och klara mig själv. Mest var det för att jag tyckte att det var ett väldigt känsligt system. Det är till exempel väldigt lätt att förgifta vattnet om man skulle vilja det. Ett system där man själv inte har någon som helst kontroll eller insyn och väldigt liten chans att påverka. Jag ägde inte ens en bostad utan bodde i hyresrätt. Ändå kändes det rätt att kämpa mot slutet av kretsloppen i mitt eget hem och för mig själv.

Egen kreativitet kan lösa gemensamma problem

Idag är min motivation lite annorlunda. Jag känner att jag har tröttnat på att vara i händerna på andra. Att jag tvingas gå med på saker och betala höga priser för något jag behöver men vill ha på ett annat sätt. Samtidigt tror jag att vi hade kunnat lösa många av våra gemensamma problem om vi kan få mer spelutrymme att tänka fritt. Vi är alla kreativa individer men vårt system kräver ofta vår kreativitet. Bland annat genom att tala om hur farliga saker och ting kan vara och att det är bättre att överlämna till stat och myndigheter. Låt oss bli kreativa istället.

Slutet kretslopp

Att ha ett slutet kretslopp hemma där vi odlar den mat vi äter och tar hand om alla restprodukter ger en stor tillfredsställelse. Inget går förlorat. Samtidigt vet jag vad jag får i mig. Marken där jag bor och odlar är viktigast för mig, inte för andra. Alltså måste jag tänka till och inte bara göra på måfå. Vi har ingen stor gård så vi har inga egna djur. Där har vi satt gränsen. Tomten är mer än tillräckligt stor för att vi ska kunna odla det mesta vi äter. Det tar dock tid att få allt att fungera.

Eget avlopp och vatten

Eftersom vi har valt att bo en bit utanför planlagt område “får” vi ha eget avlopp och vatten. För mig är det en ynnest. Många tycker det är bekvämt att kommunen tar hand om allt. Det finns dock de som tvingas in i kommunens system som hellre vill ha eget men inte får. Det är inte okej tycker jag. Vi har djupborrad brunn med bästa tänkbara vatten utan att vi behöver rena det. Det har berget gjort. Efter flera års stridande med kommunen har vi nu även fått igenom att vi får ta hand om allt i vårt egna avlopp också.

Bästa gödningen

Vi har satt in urinseparerande toaletter och grävt ner en stor tank i marken där vi samlar upp all urin tillsammans med vatten. Igår tömde vi den för första gången. Kunde gödsla hela tomten utan problem med äkta guldvatten. Snacka om att vi kommer få grön gräsmatta i år. Systemet är inte riktigt klart än men sedan kommer vi även att ta hand om våra egna fekalier. Vi har en stor behållare med ett filter i ´som står ovanpå brunnen. En gång per år kommer vi pumpa upp allt i behållaren. All vätska går tillbaka ner i brunnen och filtreras i en markbädd. Urinen är redan borta så det finns inte mycket kvar att rena.

Kompostsystem

När fekalierna har legat i behållaren ett år är det färdigt att spridas i våra rabatter men vi kommer att blanda det med trädgårdens kompostavfall för att berika den ännu mer. Vi kommer dessutom sätta in en kompostkvarn i slasken i köket. På så vis kommer allt matavfall gå direkt ner i brunnen och blandas med fekalierna. En gång per år åker vi ner till havet och plockar tång som blåst upp på stranden. På så vis kommer vi få en kompost som är oerhört rik på näringsämnen. Det kommer vi sedan odla grönsaker i.

Slutet kretslopp på liten yta

Det här systemet gör att vi får mer kontroll över våra egna liv. Ett slutet kretslopp utan gifter i maten och i marken. Tänk nu om vi även kan få till egen elproduktion så att vi kan frigöra oss från Vattenfalls nät. Då skulle min lycka vara stor. Bit för bit tänker jag att vi närmar oss en frigörelse från samhällets system. Det som skulle vara till gagn för alla har blivit en snara om halsen. Om samhället istället kan se nyttan med den enskilda individens kreativa förmåga som på sikt kan gagna många fler. Då hade vi snabbare kunnat hitta lösningar på våra gemensamma problem.

Slutet kretslopp ger bättre koll på vad du stoppar i dig och på marken du odlar.

Closed cycle

Ever since I was in my twenties, I had a notion that I would try to break free from society’s system and fend for myself. Mostly it was because I thought it was a very sensitive system. It is e.g. very easy to poison the water if you wanted to. A system where you yourself have no control or insight whatsoever and very little chance to influence. I didn’t even own a home but lived in a rental property. Still, it felt right to try get a closed cycle in my own home and for myself.

Own creativity can solve common problems

Today my motivation is a little different. I feel that I am tired of being in the hands of others. That I am forced to agree to things and pay high prices for something I need but want in a different way. At the same time, I think we could have solved many of our common problems if we can have more room to think freely. We are all creative individuals but our system often stifles our creativity. Among other things, by telling us how dangerous things can be and that it is better to hand over to the state and authorities. Let’s get creative instead.

Closed cycle

Having a closed cycle at home where we grow the food we eat and take care of all the leftovers gives great satisfaction. Nothing is lost. At the same time, I know what I’m getting. The land where I live and farm is most important to me, not to others. So I have to think about it and not just do it randomly. We don’t have a big farm so we don’t have our own animals. We have set the limit there. The plot is more than big enough for us to grow most of what we eat. However, it takes time to get everything working.

Own sewer and water

Since we have chosen to live a bit outside the planned area, we are “allowed” to have our own sewage and water. For me it is a favor. Many people find it convenient that the municipality takes care of everything. However, there are those who are forced into the municipality’s system who would rather have their own but cannot. I don’t think it’s okay. We have a deep-drilled well with the best imaginable water without needing to purify it. The mountain has done that. After several years of fighting with the municipality, we have now also got through that we can take care of everything in our own sewer as well.

The best fertilizer

We have installed urine-separating toilets and buried a large tank in the ground where we collect all the urine together with water. Yesterday we emptied it for the first time. Was able to fertilize the entire plot with no problem with real gold water. Talk about getting a green lawn this year. The system is not quite ready yet, but then we will also take care of our own faeces. We have a large container with a filter in it that sits on top of the well. Once a year we will pump up everything in the container. All liquid goes back down the well and is filtered in a soil bed. The urine is already gone so there is not much left to clean.

Compost system

Once the faeces have been in the container for a year it is ready to spread in our flower beds but we will mix it with the garden compost waste to enrich it even more. We will also put a compost grinder in the sink in the kitchen. In this way, all food waste will go directly into the well and mix with the faeces. We also go down to the sea once a year to pick seaweed that has blown up on the beach. In this way, we will get a compost that is extremely rich in nutrients. We will then grow vegetables in it.

Closed cycle on a small surface

This system gives us more control over our own lives. A closed cycle without toxins in the food and in the soil. Now think if we can also get our own electricity production so that we can free ourselves from Vattenfall’s grid. Then my happiness would be great. Bit by bit, I think we are approaching a liberation from society’s system. The system was supposed to benefit everyone but has become a noose around the neck instead. If society can instead see the benefit of the individual’s creative ability, which in the long run can benefit many more. Then we would have been able to find solutions to our common problems more quickly.