För några veckor sedan hittade jag en serie på Netflix som lockade mig. Den kom upp som förslag för mig, en turkisk serie som heter The gift. Jag har nog aldrig sett på något turkiskt program innan men jag satt som fastnålad. Serien handlar om Göbekli Tepe. Det, ännu så länge, äldsta templet man funnit. Det byggdes för cirka tolv tusen år sedan. Mitt i den här serien nämner man Isis som jag skrev om i de två tidigare inläggen. Är det bara en tillfällighet eller är mitt minne på riktigt? Jag fick rysningar i hela kroppen.

Isis

Efter att jag fick till mig det här minnet (läs tidigare inlägg via länk nedan) så fick jag veta att mitt namn var Isis. När jag kollar upp henne finner jag väldigt blandad information om henne. En del av dem målar upp henne som en mörk gudinna som kunde vara ganska elak. Mitt intryck av henne är dock det motsatta. Att hon var blond och väldigt kärleksfull. Det som däremot är anmärkningsvärt är om Isis har varit inblandad i byggnationen av Göbekli Tepe, eller på annat vis varit kopplad till templet, så stämmer tiden med mitt minne på tiotusen år. De levde ju i många tusen år.

Profetia

I serien nämner de även profetia. Om den finns på riktigt har jag ingen aning om. Jag har försökt att finna den men det är svårt att få fram bra information om Göbekli Tepe. I den profetian nämns att Isis återigen ska möta sin älskade. Samma information som jag har fått. När jorden har kommit upp i en högre dimension och vi återigen lever som medvetna andliga varelser här på jorden, då kommer jag möta min tvillingsjäl igen. Vi har inte levt tillsammans sedan den tragiska händelsen i grottan.

Jordens dotter

Enligt egyptisk mytologi är Isis dotter till Geb (jord). När jag fick veta att Moder Jord är min andliga guide kallade hon mig dotter. Titeln på boken är Hon kallar mig dotter. Enligt samma mytologi gifte hon sig med sin bror. Det jag fick till mig var att jag levde med min tvillingsjäl. Ur en fysisk aspekt är tvillingar syskon, alltså min bror. Enligt denna mytologi uppstod ett svartsjukedrama som ledde till Osiris död men mitt minne är att jag blev mördad på grund av svartsjuka.

Konstigt sammanträffande

Kan det vara möjligt att det minne som jag fick till mig för flera år sedan är upprinnelsen till den egyptiska mytologin. Kanske är det så att alla våra mytologier har sin upprinnelse från den tiden då Atlantis fanns. Några människor har ju troligtvis överlevt den perioden och först med sig berättelser därifrån som kan ha blivit till mytologier. Lång tid har gått sedan dess och mycket kan ha förvanskats i de ursprungliga berättelserna. Det är dock märkligt mycket som stämmer.

Jag hade inga kunskaper om Isis och myterna om henne innan även om jag hade hört talas om henne. Jag har bett att få bekräftelse på det som kommer till mig, vilket jag brukar få, men eftersom det var så länge sedan kan det vara svårt. Kanske är det här en bekräftelse. Vem vet. Vad var det som fick mig att börja titta på serien The gift? Jag har fått oerhört mycket rysningar av detta. Kanske du också får det.

https://danielsongrimpe.se/2023/05/05/isis-och-helios/

https://danielsongrimpe.se/2023/05/08/fortsattning-pa-isis-och-helios/

Det här är en gammal väggmålning föreställande Isis. Här har de avbildat henne med vitt hår. I mitt minne var hon blond.

A few weeks ago I found a series on Netflix that attracted me. It came up as a suggestion to me, a Turkish series called The gift. I’ve probably never watched a Turkish program before, but I was hooked. The series is about Göbekli Tepe. The oldest temple found so far. It was built about twelve thousand years ago. In the middle of this series, Isis is mentioned, which I wrote about in the two previous posts. Is it just a coincidence or is my memory true? I got shivers all over my body.

Isis

After I received this memory (read previous posts via link below) I learned that my name was Isis. When I look her up, I find very mixed information about her. Some of it paints her as a dark goddess who could be quite mean. However, my impression of her is the opposite. That she was blonde and very loving. What is remarkable, however, is if Isis was involved in the construction of Göbekli Tepe, or was otherwise connected to the temple, then the time matches my memory of ten thousand years. They lived for many thousands of years.

Prophecy

In the series they also mention a prophecy. Whether it actually exists, I have no idea. I have tried to find it but it is difficult to find good information about Göbekli Tepe. In that prophecy it is mentioned that Isis will once again meet her beloved. The same information I have been given. When the earth has ascended into a higher dimension and we once again live as conscious spiritual beings here on earth as we once did, then I will meet my twin soul again. We haven’t lived together since the tragic incident in the cave.

Earth’s daughter

According to Egyptian mythology, Isis is the daughter of Geb (Earth). When I learned that Mother Earth is my spirit guide, she called me daughter. The title of the book is She calls me daughter. According to the same mythology, she married her brother. What I learned was that I was living with my twin soul. From a physical aspect, twins are siblings, meaning my brother. According to this mythology there was a drama of jealousy that led to the death of Osiris but my memory is that I was murdered because of jealousy.

Strange coincidence

Could it be possible that the memory I received years ago is the origin of Egyptian mythology. Perhaps it is the case that all our mythologies have their origin from the time when Atlantis existed. After all, some people probably survived that period and brought with them stories from there that may have become mythologies. Much time has passed since then and much may have been corrupted in the original stories. However, there is a strange amount that coincide with what I’ve learnd.

I had no knowledge of Isis and the myths about her before, although I had heard of her. I have asked for confirmation of what comes to me, which I usually get, but since it was so long ago it can be difficult. Maybe this is confirmation. Who knows. What made me start watching The gift series? I’ve gotten an awful lot of chills from this. Maybe you will get it too.