Fram till jag fick problem med IBS mage när jag var dryga 50 ansåg jag att jag inte hade några problem med maten. Jag hade inga matallergier och märkte inte att jag reagerade på något livsmedel. Trots det har jag alltid varit intresserad av vad jag stoppar i mig. Min livsfilosofi har alltid varit att man bör äta varierat för att få i sig så många näringsämnen som möjligt. Många människor runt omkring mig hade problem av olika slag. Det gav mig en lite stolt känsla att jag inte var den som var krånglig. Idag vet jag bättre – välj vad du äter, det är så viktigt.

Smygande inflammationer

Det de flesta inte vet är att vi redan från det vi är barn får mikro inflammationer runt om i kroppen. De kommer sig av vad vi får i oss av främmande ämnen, gifter, olämplig föda och liknande. Man skulle kunna likna det med en sticka man får i fingret som blir inflammerad. De här inflammationerna sätter sig på olika ställen i kroppen. Så länge de är små märker vi inte av dem. Det är först när de är tillräckligt stora för att ställa till problem som vi märker det. Problemen visar sig som olika sjukdomar.

Kroppens försvar

Kroppen har en otrolig förmåga att hela och läka sig själv förutsatt att den får rätt förutsättningar. De förutsättningarna är egentligen rätt så självklara men i vårt samhälle blir det ändå problematiskt. Du behöver bli den där krångliga personen som inte stoppar i sig vad som helst. Ät ekologiskt för att undvika gifter, ät mycket gröna blad då de innehåller en massa antioxidanter, välj naturliga livsmedel som inte innehåller syntetiska ämnen. Undvik även GMO och artificiellt framtagna hybrider då våra kroppar behöver lång tid att ställa om kroppen efter nya livsmedel.

Annat som påverkar

Förutom främmande mat så finns det många andra faktorer som påverkar inflammationer i våra kroppar. Varje gång du aktiverar en muskel utsöndras ämnen som är antiinflammatoriska. Därför är våra stillasittande jobb förkastliga. Stress skapar mycket inflammationer. Att känna lycka dämpar även det inflammationer liksom stunder av ro. Gå ut i naturen så ofta du kan. Håll om ett träd, det har visat sig ge mycket positiva effekter mot inflammationer och stress.

Välj vad du äter

Ingen vet vem som kommer bli sjuk eller när. Det kan drabba dig när som helst eftersom inflammationerna byggs upp under lång tid. Du kan heller inte veta vad för sjukdom du får eftersom det beror helt på var dina inflammationer sitter och hur din kropp reagerar på dem. Genom att bli den där krångliga personen som inte äter allt som serveras kan du förhindra att du blir sjuk. Eller i alla fall skjuta upp det och minska problemen. Det är vars och ens ansvar att välja rätt väg. Idag vill jag vara den där krångliga personen som inte äter allt.

Välj vad du äter!

Allt vi stoppar i oss bör hjälpa oss att hålla oss friska, välj därför vad du äter.

Choose what you eat

Until I was around 50, I thought I had no problems with food, until I developed IBS stomach problems. I didn’t have any food allergies and didn’t notice that I reacted to any food. Despite that, I have always been interested in what I eat. My life philosophy has always been that you should eat a varied diet to get as much nutrition as possible. Many people around me had problems of various kinds. It gave me a slightly proud feeling that it wasn’t me who was a pain. Today I know better – choose what you eat, it’s so important.

Microinflammations

What most people don’t know is that from the time we are children we get micro-inflammations throughout the body. It is caused by foreign substances we ingest, poisons, unsuitable food and the like. You could compare it to a thorn in the finger that becomes inflamed. These inflammations settle in different places in the body. As long as they are small, we don’t notice them. It is only when they are large enough to cause problems that we notice it. The problems manifest themselves as different diseases.

The body’s defenses

Our bodies has an incredible ability to heal itself provided it is given the right conditions. Those conditions are actually quite obvious, but in our society it still becomes problematic. You have to become that fussy person who choose what to eat. Eat organic to avoid toxins, eat a lot of green leaves as they contain a lot of antioxidants, choose natural food that does not contain synthetic substances. Also avoid GMOs and artificially produced hybrids as the human body need a really long time to adapt to new foods.

Other influencing factors

In addition to food, there are many other factors that affect inflammation in our bodies. Every time you activate a muscle, substances that are anti-inflammatory are secreted. Therefore, our sedentary jobs are reprehensible. Stress creates a lot of inflammation as well. But, feeling happiness dampens inflammation and moments of calm. Get out into nature as often as you can. Hug a tree, it has been shown to have very positive effects against inflammation and stress.

Choose what you eat

No one knows who will get sick or when. It can strike you at any time because the inflammation builds up over a long period of time. You also cannot know what kind of disease you will get because it depends entirely on where your inflammations are and how your body reacts to them. By becoming that picky eater who doesn’t eat everything served, you can prevent yourself from getting sick. Or at least postpone it and reduce the problems. It is everyone’s responsibility to choose the right path. Today I want to be that fussy person who doesn’t eat everything.

Choose what you eat!