Igår var jag ute på ett trädgårdsjobb ensam hela dagen. Det ger mycket tid till eftertanke. Efter flera års arbete vid datorn så har min kropp vant sig vid ett annat tempo som är mycket lugnare. Jag älskar att ha en stark kropp och hoppas verkligen att jag ska få det igen. Men efter en heldag med trimmer och kratta så var jag helt slut. Väl hemma igen damp jag ner i soffan, åt lite och somnade som en stock medan tankarna fortfarande var kvar vid vem äger sanningen.

Den ensamma dagen gav mig dock mycket tid att fundera. Tankarna kretsar mycket kring min egen utveckling och på sådant som dyker upp i min vardag. Den personliga utvecklingen är olika för oss alla varför vi är på olika plan. Samtidigt ska vi interagera med varandra i olika förhållanden hemma, på jobbet och bland vänner och bekanta. Det är inte helt ovanligt att man hamnar i tvist med någon utifrån att man har olika uppfattning om saker och ting, men vem äger sanningen?

Sant eller inte?

Till att börja med kan man fråga sig vad som är sant? Om du och jag har olika uppfattning om en händelse som vi båda var med om, vem har då rätt, du eller jag? Vi har nog alla hamnat i konflikt med andra personer som hävdar något annat än oss själva och påstår att de har rätt. En sådan konflikt kan leda till att man blir rätt och slätt osams. Framförallt var det så i min barndom, minns jag. Som vuxen har jag lärt mig att ta lite lättare på det. Vem kan då säga vad som är sant eller inte? Finns det ingen annan med så finns det inga vittnen. Men även om det finns vittnen, vem vet hur de har uppfattat situationen?

Vår egen uppfattning

Varför uppfattar vi saker och ting så olika då, kan man fråga sig? Allt vi är med om formar oss som personer. Familjen vi växer upp med ger oss uppfattningar om hur den närmaste världen fungerar. När vi växer upp får vi även uppfattningar från de personer som vi umgås med i skolan och på arbetet. Där lär vi oss om världen i stort. Vi får också mycket uppfattningar genom samhället där vi lever. Allt det påverkar oss i vår vardag och hur vi uppfattar saker och ting.

Är det ingen som har fel?

Visst kan det vara så att man har rätt och slätt fel ibland, att minnet sviker oss. Men samtidigt tänker jag att något har påverkat oss. Jag minns en händelse när jag träffade en man i min ungdom som hade svart hår och mörkare hy. Dagen efter när jag skulle beskriva honom för mina vänner beskrev jag honom som blond. Det var ju helt fel. Frågan är bara varför kom jag ihåg honom som blond? Vad var det som påverkade mitt sinne då?

Vem äger sanningen?

Utifrån mitt resonemang så kan vi faktiskt båda ha rätt utifrån vårt perspektiv att se på saker och ting. Kanske inte i fallet ovan för visst var det så att mannen ifråga var mörk. Det såg jag själv när jag mötte honom igen. Men i många andra fall där det mer handlar om ord som har sagts eller saker som har hänt och vi har helt olika uppfattning. I de fallen kan vi båda ha rätt. För dig kan mitt sätt att uttrycka sig betyda något annat än det jag ämnar. Då har vi båda rätt och vi båda äger sanningen.

Vår framtida utveckling

När du hamnar i situationer i framtiden där du har en helt annan uppfattning om det som har hänt eller sagts så försök att ha detta med i åtanke. Din sanning behöver nödvändigtvis inte vara andras sanning. Du ensam avgör inte vem som har rätt eller fel. Sanningen kan också vara rätt hos många individer men samtidigt olika. Det viktiga är hur vi agerar om vi blir arga, upprörda eller väljer att lämna det med det i sinnet att vi kan ha rätt båda två utan att vara överens. På så vis kan vi undvika många konflikter. Svaret på frågan vem äger sanningen är att vi alla gör det tillsammans.

Många konflikter kan undvikas genom att vi släpper äganderätten till sanningen.

Who owns the truth?

Yesterday I was out doing a garden job alone all day. It gives a lot of time for reflection. After several years of working at the computer, my body has gotten used to a different pace that is much calmer. I love having a strong body and really hope to have it again. But, after a whole day of trimming and raking, I was completely exhausted. Back home, I plopped down on the sofa, ate a little and fell asleep like a log while my mind was still on who owns the truth.

However, the lonely day gave me a lot of time to think. The thoughts revolve a lot around my own development and about things that appear in my everyday life. Personal development is different for all of us, which is why we are on different levels. At the same time, we must interact with each other in different situations at home, at work and among friends and acquaintances. It is not entirely unusual to end up in a dispute with someone based on having different views on things, but who owns the truth?

True or not?

To begin with, one might ask what is true? If you and I have different opinions about an event that we were both involved in, then who is right, you or me? We have probably all come into conflict with other people who claim something different from ourselves and claim that they are right. Such a conflict can lead to people being outright at odds. Above all, it was like that in my childhood, I remember. As an adult, I’ve learned to take it a little easier. So who can say what is true or not? If there is no one else there, there are no witnesses. But even if there are witnesses who knows how they have perceived the situation?

Our own opinion

Why do we perceive things so differently then, one might ask? Everything we are involved in shapes us as people. The family we grow up with gives us ideas about how the immediate world works. When we grow up, we also get perceptions from the people we hang out with at school and at work. There we learn about the world at large. We also get a lot of perceptions through the society in which we live. All that affects us in our everyday life and how we perceive things.

Is no one wrong?

Of course, it can be the case that you are simply wrong sometimes, that the memory fails us. But at the same time I think that something has affected us. I remember an incident when I met a man in my youth who had black hair and a darker complexion. The next day when I was going to describe him to my friends I described him as blond. It was completely wrong. The only question is why did I remember him as blond? What was it that affected my mind then?

Who owns the truth?

Based on my reasoning, we can actually both be right based on our perspective of looking at things. Maybe not in the case above because it was certainly the case that the man in question was dark. I saw that myself when I met him again. But in many other cases where it is more about words that have been said or things that have happened and we have completely different opinions. In those cases, we can both be right. To you, my way of expressing myself may mean something other than what I intend. Then we are both right and we both own the truth.

Our future development

When you find yourself in situations in the future where you have a completely different opinion of what has happened or been said, try to keep this in mind. Your truth does not necessarily have to be the truth of others. You alone do not decide who is right or wrong. The truth can also be right in many individuals but at the same time different. The important thing is how we act if we get angry, upset or choose to leave it with the mind that we can both be right without agreeing. In this way, we can avoid many conflicts. The answer to the question of who owns the truth is that we all do it together.