Oftast så tror vi att vi lever i samma verklighet, men gör vi verkligen det? Det moderna samhället fostrar oss att tro på en viss sanning, men är det den enda sanningen? Hur vet vi ens vad som är sant? Kan sanningens verklighet vara en annan än den vi tror att vi lever i?

De här frågorna och många andra behöver vi alla ställa oss själva. När vi är fostrade att tro att verkligheten ser ut på ett specifikt vis så begränsar vi vårt sinne. Tänk dig att din verklighet är inom en viss ram. Det här är vad du vet om den verklighet som du lever i. För de allra flesta ifrågasätter vi inte verkligheten. Varför skulle vi göra det? Men, jag vill utmana dig att försöka tänka utanför de här ramarna.

Öppet sinne

För att kunna se någonting över huvud taget utanför de givna ramarna så behöver du öppna ditt sinne för att något annat kan vara möjligt. Om du inte tror på att vi reinkarnerar så blir det mesta jag skriver om inte bara konstigt utan rätt och slätt en utopi. I förordet till min bok skriver jag att även om du har svårt att tro på det jag skriver om så försök att tänka, om. Vad innebär det för mig om det här är sant och riktigt? Utan att kunna ställa dig frågan har du låst ditt sinne för någon annan verklighet över huvud taget.

Tidigare trosuppfattningar

Det är inte alls länge sedan som vi uppfann datorn. Hade du pratat om datorer och vad de kan göra för oss för en människa hundra år tidigare så hade du mött oförstående blickar och säkert många gliringar. Förr trodde vi att jorden var platt men hur tror du att de blev bemötta som påstod att jorden var rund? Att prata om andlighet och andligt liv är fortfarande tabu bland många människor i dagens samhälle. Men, ska vi kunna förändra vår värld behöver vi öppna våra sinnen och se möjligheterna och släppa de rädslor som ännu så länge är helt obefogade. När den verklighet vi lever i idag inte längre fungerar måste vi öppna sinnet för något nytt.

Utmana dig själv

Idag är jag den personen som släpper bomber och påstår en massa saker som för många kan förefalla komplett galet. För inte så länge sedan var jag själv ifrågasättande, även om jag själv har ansett mig ha ett öppet sinne. Efter att jag har tagit emot information från den andliga sfären under många år har jag många gånger häpnat och undrat om det verkligen kan vara sant. Men vem är jag att döma om något är sant eller ej? Jag har dock full förståelse för att viss information kan gripa tag i maggropen och kännas lite skrämmande eftersom det är så totalt främmande.

Personlig utveckling

Vi befinner oss alla på olika stadier i vår personliga utveckling och beroende på var just du befinner dig kommer en del saker överensstämma med din verklighet och andra kittlar ditt sinne. Vissa saker kan bli alltför utmanande så du tvingas släppa dem. Det är helt okej. Jag har själv fått göra det vid ett flertal tillfällen. Det blir lättare att ta det till sig vid ett senare tillfälle. Det har jag fått göra många gånger.

Sanningens verlighet

Jag har alltid upplevt att informationen jag får är som pusselbitar till en mycket större sanning än den vi ser idag. Bit för bit har jag lagt detta pussel men nu börjar det kännas som jag närmar mig slutet. Eftersom jag inte har en given ram så är det inte självklart. Det är bara en känsla jag har. Jag kommer fortsätta att utmana ditt sinne och din verklighet. Men ställ alltid frågan till dig själv, om detta är sant hur påverkar det mig?

Förr var den allmänna uppfattningen att jorden var platt. Då var det den tidens sanning.

The reality of truth

Most of the time we think we live in the same reality, but do we really? Modern society educates us to believe in a certain truth but is it the only truth? How do we even know what is true? Can the reality of truth be different from the one we think we live in?

These questions and many others we all need to ask ourselves. When we are brought up to believe that reality looks a certain way, we limit our mind. Imagine that your reality is within a certain frame. This is what you know about the real life that you live in. For the vast majority of us, we don’t question that reality. Why would we do that? But, I want to challenge you to try to think outside these boxes.

Open mind

To be able to see anything at all outside the given framework, you need to open your mind to the fact that something else might be possible. If you don’t believe that we reincarnate, most of what I write about will not only be strange but downright utopia. In the preface to my book, I write that even if you find it hard to believe what I write about, try to think, what if. What does it mean to me if this is true and real? Without being able to ask yourself that question, you have locked your mind to any other reality at all.

Previous beliefs

It wasn’t that long ago that we invented the computer. If you had talked about computers and what they can do for us to a human being a hundred years ago, you would have met with uncomprehending looks and probably a lot of giggles. We used to think the earth was flat but how do you think they were treated who claimed the earth was round? Talking about spirituality and spiritual life is still taboo among many people in today’s society. But, if we are to be able to change our world, we need to open our minds and see the possibilities and let go of the fears that are still completely unwarranted. When the reality we live in today no longer works, we have to open our minds to something new.

Challenge yourself

Today I am the person who drops bombs and claims a lot of things that to many may seem completely crazy. Not so long ago, I myself was questioning, although I have considered myself open-minded. After receiving information from the spiritual realm for many years, I have many times been amazed and wondered if it could really be true. But who am I to judge if something is true or not? However, I fully understand that some information can grab you in the pit of your stomach and feel a little scary because it is so completely foreign.

Personal development

We are all at different stages in our personal development and depending on where you are, some things will align with your reality and others will tickle your mind. Some things can become too challenging and you are forced to let them go. That’s totally fine. I have had to do it myself on several occasions. It will be easier to absorb it at a later time. I have had to do that many times.

The reality of truth

I have always felt that the information I receive is like puzzle pieces to a much greater truth than the one we see today. Bit by bit I’ve put this puzzle together but now it’s starting to feel like I’m nearing the end. Since I don’t have a given frame, it’s not obvious. It’s just a feeling I have. I will continue to challenge your mind and your reality. But always ask yourself the question, if this is true how does it affect me?