Ni som har följt mig ett tag vet att jag förordar att man detoxar kroppen. Själv gör jag det två till tre gånger per år. Orsaken till att jag började med det var när jag testade olika sätt att förändra min kost så insåg jag vikten av att rena den. Jag har även fått det till mig från naturisterna att jag skulle renovera mig. Efter varje gång jag gör det märker jag skillnad. Jag har ju sedan några år tillbaka lyckats att hitta en väg för att hålla min reumatism i schack. För ett år sedan fick jag dock problem i en led i höger hand som jag inte riktigt har lyckats få ordning på. Nu har jag därför bestämt mig för att prova tungmetall detox.

Kroniska sjukdomar

Under 15 år led jag av så kallad kronisk reumatism. Jag skriver så kallad för jag håller inte med om att den är kronisk. Ingenting är kroniskt. Vi har bara inte rätt kunskaper idag för att bota men det innebär inte att man måste ha det för alltid. Kronisk innebär att man alltid kommer att ha det. Jag tycker så illa om att läkarkåren använder denna term, även om jag kan förstå varför. För när man som patient får veta att ens tillstånd är kroniska, då tar de allt hopp från en. Det finns inget så hemskt. Varför ska man då fortsätta leva om det inte längre finns något hopp. Precis som man säger, det sista som lämnar människan är hoppet.

Rent liv – frisk kropp

När jag väl tog tag i min situation själv och lärde mig hur min kropp fungerar och vad som driver sjukdomen, denna och andra, så fann jag att kroppen har en otrolig förmåga att hela sig själv. Bara man ger den rätt förutsättningar för det. En av dessa förutsättningar är att hjälpa kroppen att hålla den ren från gifter. Den har egen förmåga att ta hand om dem, men bara under rätt förutsättningar. Dessa är i korthet; mycket antioxidanter, rent vatten varje dag, ren mat, ren miljö, rena tankar, etc. Något som vi inte har så mycket av längre. Därav att vi får många problem.

Tungmetall detox

Att jag nu valde att göra en tungmetall detox beror på att det har jag inte gjort ännu och jag, precis som alla andra, har naturligtvis tungmetaller i kroppen. Mitt fokus har legat på kost, träning, återhämtning och att följa mitt hjärta, så här långt. Jag har tidigare detoxat genom olika sorters fasta men den metod jag har fastnat för som fungerar bra för mig är leverhjälpen 3, 6, 9 som Anthony William har skrivit om. Eftersom den metoden har fungerat bra så vill jag även prova hans metod att få bukt med tungmetaller i kroppen också.

Ingen rak väg

Kanske tänker ni nu att det är konstigt att jag får problem igen med reumatisk värk eftersom jag har påpekat flera gånger att jag är fri från reumatismen. Det finns dock ingen väg som är helt rak. Självklart har jag fått känningar av min reumatism då och då under resans gång. Jag märkte dock ganska tidigt att det berodde på att jag slarvat med maten och ätit det som kroppen inte vill ha såsom mejerier och det tunga glutenet. Från början hade jag även IBS mage som tydligt talade om för mig att jag hade felat men efter hand så läkte mina tarmar och jag fick allt mindre besvär. Nu var det väldigt länge sedan jag fick besvär i magen.

Tolka sin kropp

Precis som de flesta andra så faller jag lätt för frestelser, framförallt när någon i min närhet läskar mig. Efterhand som magen blev bättre har jag tänkt/trott att jag tåler mer nu. Det jag inte tänkte på var att det faktiskt påverkar mina leder och kroppen i övrigt också, inte bara min mage. Därför kommer jag nu göra samma sak som jag tidigare har gjort med animaliskt protein, det vill säga testa det. Genom att helt utesluta gluten och mejerier i kosten under fyra veckor ska jag sedan tillsätta det en sak i taget för att se hur kroppen reagerar. Mellan dessa försök utesluter jag båda igen under en kortare period för att bli helt ren innan jag testar det andra.

Närmar mig målet

Steg för steg närmar jag mig målet att förstå min kropp, hur den fungerar, reagerar och vad den vill ha och vad den mår bra av. Jag önskar att jag hade haft den här kunskapen tidigare. Då hade jag säkert sluppit bli sjuk från början. Bara för att man kan stoppa det i munnen och för att det är gott innebär det inte att det gör gott för kroppen. Men, för att inge hopp till alla er som lider av så kallade kroniska sjukdomar så finns förmåga i våra kroppar att helas. Förhoppningsvis kan mina erfarenheter hjälpa dig men glöm inte att lyssna på din kropp, den är unik. Kroppen talar om att den mår bra av en förändring men en förändring kommer knappast leda dig till målet.

Inget misslyckande

I början tänkte jag att jag hade misslyckats när jag återigen blev dålig. Istället borde jag ha förstått att det är kroppens sätt att leda mig på rätt väg. Den ger mig information om att den mår bra av en förändring men du behöver göra fler förändringar för att nå målet. Se det därför inte som ett misslyckande för det är det inte. Du har lyckats att hitta något som är rätt. Nu gäller det bara att hitta fler. Kanske mår även du bra av att göra en tungmetall detox.

Lycka till!

Kvicksilver är en tungmetall som många av oss har fått i oss. Kanske har du liksom jag amalgam i tina tänder. Det innehåller kvicksilver. Precis som den här glödlampan.

Heavy metal detox

Those of you who have followed me for a while know that I advocate detoxing the body. I personally do it two to three times a year. The reason I started it was when I tried different ways to change my diet I realized the importance of cleaning it. I have also received it from the nature spirits that I should purify myself. After every time I do it, I notice a difference. For a few years now, I have managed to find a way to keep my rheumatism in check. A year ago, however, I had a problem in a joint in my right hand that I haven’t quite managed to get right. Now I have therefore decided to try heavy metal detox.

Chronic diseases

For 15 years I suffered from so-called chronic rheumatism. I write so-called because I do not agree that it is chronic. Nothing is chronic. We just don’t have the right knowledge today to cure but that doesn’t mean you have to have it forever. Chronic means you will always have it. I really hate the medical profession using this term, although I can understand why. Because when you as a patient learn that your condition is chronic, they take all hope away from you. There is nothing so terrible. Why should one continue living if there is no longer any hope. Just as they say, the last thing that leaves man is hope.

Clean life – healthy body

Once I came to grips with my situation myself and learned how my body works and what drives illness, this and others, I found that the body has an incredible ability to heal itself. Only if you give it the right conditions. One of these prerequisites is to help the body keep it clean of toxins. It has its own ability to take care of them but only under the right conditions. These are in brief; lots of antioxidants, clean water every day, clean food, clean environment, clean thoughts, etc. Something we don’t have much of anymore. Hence we get a lot of problems.

Heavy metal detox

The fact that I now chose to do a heavy metal detox is because I haven’t done it yet and I, like everyone else, naturally have heavy metals in my body. My focus has been on diet, exercise, recovery and following my heart, so far. I have previously detoxed through various types of fasting but the method I have stuck with that works well for me is the Liver Rescue 3, 6, 9 that Anthony William has written about. Since that method has worked well, I also want to try his method to get rid of heavy metals in the body as well.

No straight road

Perhaps you are now thinking that it is strange that I am having problems again with rheumatic pains because I have pointed out several times that I am free from rheumatism. However, there is no path that is completely straight. Of course, I have felt my rheumatism from time to time during the journey. However, I noticed quite early on that it was due to me being careless with my food and eating what the body does not want, such as dairy products and the heavy gluten. From the beginning I also had IBS stomach which clearly told me that I had made a mistake, but gradually my intestines healed and I had less and less trouble. Now it was a very long time since I had stomach problems.

Interpret your body

Just like most others, I easily succumb to temptation, especially when someone close to me temp me. As my stomach got better, I thought/believed that I can tolerate more now. What I didn’t think about was that it actually affects my joints and the rest of my body as well, not just my stomach. Therefore, I will now do the same thing as I have done before with animal protein, that is, test it. By completely excluding gluten and dairy in the diet for four weeks, I will then add it one thing at a time to see how the body reacts. Between these attempts, I exclude both again for a short period to get completely clean before trying the other.

Approaching the goal

Step by step I am approaching the goal of understanding my body, how it works, reacts and what it wants and what makes it feel good. I wish I had this knowledge earlier. Then I would probably have avoided getting sick in the first place. Just because you can put it in your mouth and because it’s good doesn’t mean it’s good for the body. But, to give hope to all of you who suffer from so-called chronic diseases, our bodies have the ability to heal. Hopefully my experiences can help you but don’t forget to listen to your body, it’s unique. The body says that it feels good from a change, but one change will hardly lead you to the goal.

No failure

The first time I got sick again I thought I had failed. Instead, I should have understood that it is the body’s way of leading me on the right path. It gives me information that it feels good about a change but you need to make more changes to reach the goal. So don’t see it as a failure because it isn’t. You have managed to find something that is right, a success. Now it’s just a matter of finding more. Maybe you too will feel good from doing a heavy metal detox.

Good luck!

Vårskrik

Oh, vad jag älskar när våren kommer. Fåglarna kvittrar, det surrar i luften och man känner hur det spritter av nytt liv överallt. Även i mig. Precis som Ronja Rövardotter har jag lust att släppa ut ett riktigt vårskrik.

Ända sedan jag “tvingades” börja arbeta med trädgårdsskötsel på grund av att jag inte längre kunde ha ett stillasittande arbete har våren även inneburit att jag får börja påta i jorden. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat vilket bra sätt det är att komma ner i varv. För mig är det även ett meditativt arbete. Det finns nog ingen annan plats där jag får så mycket kunskap från Moder Jord som där. Allt som händer i våra liv återspeglar sig i naturen på ett eller annat vis.

Nya tider – nytt jobb

Sedan jag släppte min bok och sa upp mig på mitt jobb på kommunen satsade jag allt på ett kort att komma igång med att hjälpa andra att förändra sitt liv så som jag själv har gjort. Otroligt mycket har hänt sedan dess men nu känner jag att jag är redo att ta nästa steg. Återigen kommer jag sälja mina tjänster som trädgårdsarbetare. På ett sätt ett steg tillbaka men samtidigt vet jag att det inte är det. All den kunskap jag hittills har fått till mig finns kvar och nu vet jag ju att trädgårdsarbete innebär att jag kommer få lära mig så mycket mer. Eftersom det är min plats att ta emot kunskap.

Gröna fingrar

Även om jag har lockats av naturen under hela mitt liv så har jag inte haft kunskap om växter förrän jag började jobba med det. Att ha “gröna fingrar” har ingenting med saken att göra. Det är kunskap och erfarenhet som krävs precis som allting annat. Intresset kan naturligtvis underlätta men har du en tomt ge det en chans. Det är något som händer inom en när man påtar i jorden. Det finns något ursprungligt i oss som väcks till liv.

Odla eget

Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för egen odling av matnyttiga växter. Blanda gärna in något ätbart i din vanliga rabatt. Många av de ätbara växterna är väldigt vackra att titta på också. Kan man då kombinera nytta med nöje genom att även kunna äta det man har odlat själv är väl lyckan total. Åtminstone blir den det när även kroppen får något i sig som inga gifter har nått fram till. Fantastiskt!

Börja enkelt med någon tomatplanta och lite lök av något slag. Kanske en rotfrukt till detta kan vara någonting. Tomater och potatis är dock ingen bra kombo.

Vårskrik

Vill du ha hjälp i din trädgård så finns hjälpen till hands. Våra trädgårdar är oftast fulla av naturväsen som gärna bistår om vi ber dem. Sätt fingrarna i jorden för att höra dem. Lyssna inåt så som du gör för att lyssna på ditt inre. Vill du veta vilka naturväsen som finns hemma hos dig kan du be mig om hjälp.

Har du ingen trädgård njut av våren i naturen. Gå ut och släpp ut ett vårskrik du också. Våren är här och med den kommer värmen. Gå ut och ladda batterierna, känn värmen och känn hur livet rinner i dina ådror på nytt.

Spring scream

Oh, how I love when spring comes. The birds are chirping, the air is buzzing and you can feel how it is bursting with new life everywhere. Even in me. Just like Ronja Rövardotter, I feel like letting out a real spring scream.

Ever since I was “forced” to start gardening because I could no longer have a sedentary job, spring has also meant that I get to start working in the soil. I don’t know how many times I’ve pointed out what a great way it is to slow down. For me it is also meditative work. There is probably no other place where I get as much knowledge from Mother Earth as there. Everything that happens in our lives is reflected in nature in one way or another.

New times – new job

Since I released my book and resigned from my job at the municipality, I bet everything on one card to start helping others change their lives the way I have done. An incredible amount has happened since then but now I feel that I am ready to take the next step. Once again I will sell my services as a gardener. In a way a step back but at the same time I know it’s not. All the knowledge I have acquired so far remains and now I know that gardening means that I will learn so much more. Because it is my place to receive knowledge.

Green fingers

Although I have been attracted to nature all my life, I had no knowledge of plants until I started working with it. Having “green fingers” has nothing to do with it. It is knowledge and experience that is required just like everything else. Interest can of course help, but if you have a plot give it a chance. It is something that happens within you when you touch the earth. There is something originally in us that is brought to life.

Own cultivation

At the same time, I want to take the opportunity to strike a blow for own cultivation of edible plants. Feel free to mix something edible into your regular flowerbed. Many of the edible plants are very pretty to look at too. If you can, why not combine benefit with pleasure by also being able to eat what you have grown yourself, happiness is total. At least it becomes so when the body also receives something that no poisons have reached. Fantastic!

Start simpel with some tomato plants and some onions of some kind. Maybe a root vegetable to this could be something. However, tomatoes and potatoes are not a good combo.

Spring scream

If you want help in your garden, help is at hand. Our gardens are usually full of nature creatures who are happy to help if we ask them. Put your fingers in the soil to hear them. Listen inward as you do to listen to your inner self. If you want to know which natural beings are in your home, you can ask me for help.

If you don’t have a garden, enjoy spring in nature. Go out and let out a spring scream you too. Spring is here and with it comes the warmth. Go out and recharge your batteries, feel the warmth and feel how life flows in your veins again.