Att förändra gamla vanor och hitta motivationen till att förändra sig själv är inte alltid så lätt. Även den minsta förändringen kan kännas svår. Allt jag skriver är ämnat för att hjälpa dig på traven. Tanken är att ge dig inspiration, vägledning och förståelse till varför du ska ändra ditt sätt att leva. Inte ens det är alltid så lätt att förstå trots hur det ser ut i världen. Det beror helt på var vi är i vår personliga utveckling. Min personliga väg har varit både lång och mödosam. Kan jag hjälpa dig så du slipper det finns det en glädje med min jobbiga väg.

Hjälp till självhjälp

Som coach kan jag stötta dig och ge dig råd genom din förändringsprocess. Arbetet måste du göra själv men det blir så mycket lättare med någon vid din sida som du kan bolla saker med. Jag kan hjälpa dig i vilken ordning du ska ta saker o ting för att det ska kännas lättare. Ge dig förståelse kring hur du ska tänka kring kost och hälsa. Vad är det egentligen som är en naturlig kost för oss? Det är inte helt självklart. Aktivitetsbalansen för att få vardagen att gå ihop, för att orka göra allt det där som du måste men ändå hinna göra det som du vill.

Att få hjälp att tänka kring sig själv, sitt liv och sin framtid. Hitta vägen till att börja älska dig själv och ditt liv. Allt det och lite till finns jag här för att bistå med.

Healing och regression

För att gå till botten med lite allvarligare problem i ditt liv kanske du behöver en healing. Genom min healing kan vi hitta karma från tidigare liv, eller det här livet, som sitter som en skugga i något av dina chakran. Bara genom att lyfta upp det till ytan kan det hjälpa dig. Det kan också vara av jobbigare karaktär med minnen som gör ont och behöver bearbetas. Jag finns här för dig och hjälper dig genom processen. Ibland kan det även vara så att jag behöver lotsa dig i ditt inre för att gå tillbaka i tiden där du kan lyfta upp problemen till ytan.

Allt det som jag kan göra för dig gör jag mer än gärna. Att få följa dig i processen i att finna lycka, kärlek och inre ro är en ära för mig. Ett samtal i månaden kan räcka och på en timma hinner vi göra ganska mycket. Vi kan ha samtal över telefon, Zoom eller under ett personligt möte. 400 kr tar jag för en timma. Väl spenderade pengar i din egen framtida lycka och hälsa. Kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com för att boka din hjälp till självhjälp.

Få hjälp att finna vägen till en bättre framtid.

Help for selfimprovement

Changing old habits and finding the motivation to change yourself is not always so easy. Even the smallest change can feel difficult. Everything I write is intended to help you along the way. The idea is to give you inspiration, guidance and understanding as to why you should change your way of life. Even that is not always so easy to understand despite how it looks in the world. It all depends on where we are in our personal development. My personal path has been both long and arduous. If I can help you so that you don’t have to go the long way, there is a joy in my difficult path.

Help for selfimprovement

As a coach, I can support you and advise you through your change process. You have to do the work yourself, but it’s so much easier to have someone by your side who you can work things out with. I can help you in which order you should take things to make it feel easier. Give you an understanding of how you should think about diet and health. What exactly is a natural diet for us? It is not entirely obvious. The balance of activities to make everyday life come together, to be able to do all the things you have to do but still have time to do what you want.

Getting help to think about yourself, your life and your future. Find the way to start loving yourself and your life. All that and a little more, I’m here to help.

Healing and regression

To get to the bottom of some more serious problems in your life, you may need a healing. Through my healing we can find karma from past lives, or this life, that sits like a shadow in one of your chakras. Just bringing it to the surface can help you. It can also be of a more troublesome nature with memories that hurt and need to be processed. I am here for you and help you through the process. Sometimes it can also be that I need to guide you in your interior to go back in time where you can lift the problems to the surface.

All that I can do for you, I will do more than gladly. To be able to follow you in the process of finding happiness, love and inner peace is an honor for me. One call a month can be enough and in an hour we manage to do quite a lot. We can have conversations over the phone, Zoom or during a personal meeting. I charge SEK 400, or if you wish € 40, for one hour. Money well spent in your own future happiness and health. Contact me at asa.danielsongrimpe@gmail.com to book your help for selfimprovement.

 

Öppet sinne

Jag upplever att vårt samhälle blir mer och mer dogmatiskt, det vill säga mer och mer inbundet och slutet. Om vi låter oss åka med in i den karusellen så blir det allt svårare att förändra sitt liv och på så vis vårt samhälle. Samtidigt upplever jag en nyandlighet som öppnar upp en ny väg för oss. Är det en trend eller finns det olika krafter som ligger bakom det hela vet vi inte. Om det kan vi bara spekulera och det leder ingenstans. Det är bättre att tillåta sig själv att tänka fritt. För att förändra ditt liv behöver du tänka i nya banor. Ett öppet sinne ger dig chansen att finna nya vägar.

Öppet sinne

Så länge du är låst i tanken kommer du inte kunna förändra ditt liv. Ibland kan det räcka att bara tanka, om. Vad skulle det innebära för mig om det vore så här? Jag vet att det jag skriver kan kännas väldigt avlägset och ibland rent ut sagt omöjligt. Men ta bort det omöjliga i din tanke och börja tänka om istället. Om det är så här vad innebär det för mig?

Vad är det som säger att det vi har lärt oss sedan barnsben är rätt, att det är den enda sanningen? När vi har låst in oss i en tanke och ett visst sätt att vara, tänka och leva så begränsar vi oss. Vi låser in vårt sinne. När vi möter personer som går utanför de ramar som vi har gett oss själva tänker vi oftast att de är konstiga eller rent av svåra. De är inte anpassningsbara och passar inte in i samhället. Ta chansen när du möter en udda fågel, eller när du träffar någon som säger något ovanligt, att själv tänka om.

Inget är omöjligt. Det är bara en begränsad tanke.

Fantasi

Den feminina kraften är en skapande kraft. För att kunna skapa behöver vi vår fantasi. Tänk på alla våra konstnärer som tillåtit sig att använda sin fantasi vilka fantastiska verk de har skapat, även om vi personligen inte tycker om alla. Om du ska kunna skapa något nytt i ditt liv behöver du tillgång till din fantasi, tillåta dig själv att tänka fritt. Som barn är vi helt fria i tanken. Det är först när vi möte motstånd i vuxenvärlden som vi lär oss att begränsa vårt sinne. Tänk efter själv. Har du någon gång sagt till ett barn att gräsmattan inte kan vara rosa eller att fisken inte kan ha armar? Där dödar vi vårt fria tänkande.

Fundera på vilka bojor du bär på. Släng av dig de bojor du har fått eller skaffat dig under ditt liv. En efter en. Alla möjliga sanningar behöver inte bli just din sanning men ge dig själv chansen att finna ditt bästa liv.

Ett öppet sinne

Vägen till ett förändrat liv går genom ett öppet sinne. När du börjar se möjligheterna i dig själv och runtomkring dig är det lättare att förändra. Låser du din tanke med “Det där kan inte jag” .. eller “Det där är inte möjligt” .. då har du satt dig i ett läge av status quo. Ge dig själv chansen att tänka om. Fundera sedan på vad du kan och skulle vilja förändra i ditt liv. Börja med små steg. De små förändringarna leder dig till att ta större steg och att våga ge dig på de stora förändringarna. Se möjligheterna istället för tvärtom. Hur som helst, det mesta handlar om rädsla.

Rädslan håller dig fast

Vi är otroligt duktiga på att hålla varandra inom samhällets ramar. Genom att ge varandra kommentarer och blickar när någon går utanför. Fryser ut vissa personer som man inte tycker passar in, och så vidare. Det skrämmer oss alla att hålla oss till dessa osynliga ramar. Jag kan bara gå till mig själv. Alla märkliga upplevelser jag har haft under mitt liv som jag har hållit för mig själv, fram till nyligen. När jag växte upp på 70-talet blev man mer eller mindre klassad som galen om man talade om andliga kontakter och borde sitta på mentalsjukhus. Det var den allmänna uppfattningen. Det är klart att jag inte vågade säga något annat än till de jag verkligen litade på. Sakta men säkert har det luckrats upp och det har blivit mer okej än tidigare att prata om det. Vi är dock fortfarande långt ifrån öppna i sinnelaget.

Fördomar mot allt som är främmande håller oss i schack. Samtidigt är det fördomarna som hjälper oss att stoppa in varandra i olika fack, om man inte sticker ut ur mängden. Då blir det plötsligt svårt att stoppas in. Man går helt enkelt sin egen väg.

Välj nya vägar

Ge dig själv chansen till ett nytt liv och ge samtidigt andra i din omgivning samma chans. Om vi alla blir lite mer förlåtande, både mot oss själva och andra, öppnar det ditt sinne. Att bli mer förlåtande öppnar även upp för de mjuka feminina attributen som vi så väl behöver. Istället för att gå samma väg genom hela livet leta nya vägar. Vi ångrar sällan det vi har gjort men alltid de vägar vi aldrig tog.

Istället för att gå samma väg genom hela livet se möjligheterna att välja nya vägar.

Open mind

I feel that our society is becoming more and more dogmatic, that is, more and more bound and closed. If we let ourselves go on that merry-go-round, it becomes increasingly difficult to change one’s life and thus our society. At the same time, I experience a new spirituality that opens up a new path for us. We don’t know if it’s a trend or if there are different forces behind it all. We can only speculate and it leads nowhere. It is better to allow yourself to think freely. To change your life, you need to think in new ways. An open mind gives you the chance to find new paths.

Open mind

As long as you are locked in the thought, you will not be able to change your life. Sometimes it can be enough to just think, what if? What would it mean for me if this were the case? I know that what I write can feel very distant and sometimes downright impossible. But remove the impossible from your mind and start rethinking instead. Think, if this is poosible, what does it mean for me?

What is it that says that what we have been taught since childhood is right, that it is the only truth? When we have locked ourselves into a thought and a certain way of being, thinking and living, we limit ourselves. We lock up our mind. When we meet people who go outside the framework that we have given ourselves, we usually think that they are strange or downright difficult. They are not adaptable and do not fit into society. Take the chance when you meet an odd bird, or when you meet someone who says something unusual, to rethink yourself.

Fantasy

The feminine force is a creative force. In order to create, we need our imagination. Think of all our artists who have allowed themselves to use their imaginations what amazing works they have created, even if we personally don’t like all of them. If you are going to be able to create something new in your life, you need access to your imagination, allow yourself to think freely. As children, we are completely free in thought. It is only when we encounter resistance in the adult world that we learn to limit our mind. Think for yourself. Have you ever told a child that the lawn can’t be pink or that fish can’t have arms? There we kill our free thinking.

Think about what shackles you wear. Throw off the shackles you have been given or acquired during your life. One by one. All possible truths do not have to become your truth, but give yourself the chance to find your best life.

An open mind

The path to a changed life is through an open mind. When you start to see the possibilities in yourself and around you, it is easier to change. If you lock your thought with “I can’t do that” .. or “That is not possible” .. then you have put yourself in a state of status quo. Give yourself the chance to think again. Then think about what you can and would like to change in your life. Start with small steps. The small changes lead you to take bigger steps and to dare to go for the big changes. See the possibilities instead of the other way around. Anyway, most of it is about fear.

Fear keeps you stuck

We are incredibly good at keeping each other within the framework of society. By giving each other comments and looks when someone walks outside these frames. We freeze out certain people who we don’t think fit in, and so on. It scares us all to stick to these invisible frames. I can only go to myself. All the strange experiences I’ve had in my life that I’ve kept to myself, until recently. When I grew up in the 70s, you were more or less classified as crazy if you talked about spiritual connections and should be in a mental hospital. That was the general opinion. Of course, I didn’t dare say anything except to those I really trusted. Slowly but surely it has loosened up and it has become more okay than before to talk about it. However, we are still far from being open-minded.

Prejudice against anything foreign keeps us in check. At the same time, it’s the prejudices that help us put each other in different compartments, if you don’t stand out from the crowd. Then it suddenly becomes difficult to tuck in. You simply go your own way.

Choose new paths

Give yourself the chance for a new life and at the same time give others around you the same chance. If we all become a little more forgiving, both to ourselves and others, it opens your mind. Becoming more forgiving also opens up the soft feminine attributes we so desperately need. Instead of following the same path throughout life, look for new paths. We rarely regret what we have done but always regrets the paths we never took.

Förändra dig själv förändra världen

Jag skriver ofta om hur viktigt det är att förändra dig själv och förändra världen. Kanske du undrar varför?

Oavsett vem jag än stöter på nuförtiden så upplever jag en önskan om förändring i världen och dess nödvändighet för vår fortsatta existens. Alltför ofta följs orden av … men hur? I princip allt jag skriver om handlar om just det, hur vi var och en av oss kan förändra hela världen genom att göra både stora och små förändringar i våra egna liv. Förändringarna som behövs handlar om vårt sätt att leva i grunden och hur vi ser på oss själva och varandra. Det kan inga politiker ändra på. Det arbetet måste var och en av oss göra. Jag ska lite kortfattat nämna de områden du behöver förändra själv för att förändra världen.

Förändra din kosthållning förändra världen

Det här handlar i grund och botten om att vi behöver gå tillbaka till att äta det som är naturligt för oss för vår hälsa. På grund av industrialiseringen av maten så vet de flesta av oss inte vad vi får i oss. Mycket av den processade maten innehåller syntetiska ämnen som inte alls kommer från naturen och som våra kroppar inte klarar av. Vi har också utvecklat nya grödor genom hybrider och genmanipulation vilket innebär, förenklat, att den utvecklingen har gått mycket snabbare än våra kroppar klarar av. När det sker naturligt utvecklas vi ihop. Alla gifter vi använder oss av i jordbruket men också som kommer via vattnet och luften innebär stora risker för vår hälsa och vår framtid.

Här kan du göra mycket på egen hand. Du behöver läsa innehållsförteckningen för att veta vad du får i dig. Köp inte det som innehåller syntetiska ämnen. Är du osäker fråga. Välj ekologiskt när det går eftersom det innehåller mindre gifter. Odla själv är ännu bättre. Välj lokalproducerat på grund av kortare transporter. Tipsa varandra om bra produkter ni hittar på marknaden. Vi påverkar producenterna genom våra val. Om producenterna inte längre har en marknad för de dåliga produkterna tvingas de att välja de bra. Här kan vi alla hjälpa till.

Förändra din sinnesstämning förändra världen

Vi är inte våra känslor och vi är inte våra tankar. Genom att förstå att kroppen är en tillfällig boning så särskiljer du ditt jag från både tankar och känslor. Utan att ta kontroll och ta ditt ansvar för dina tankar, ditt beteende och dina handlingar lever du som slav. Allt du tänker om dig själv blir en sanning vare sig du vill eller inte. Likadant med känslor som styr över ditt agerande. Genom att ta den här makten över ditt eget liv kan du påverka vad som händer. Utan den makten händer livet, du lever det inte.

Genom att analysera dig själv, vilka situationer som triggar dig, varför, och så vidare så kan du förstå dig själv bättre. Genom att förstå kan man lättare göra förändringar. Tankar och känslor hänger ofta ihop. Tänk därför bättre om dig själv. Det är du värd.

Var i nuet

Genom att träna på mindfulness lär vi oss att vara i nuet. Det hjälper oss att ta kontroll över både tankar och känslor. Vi kan rationalisera vårt varande och bli de vi verkligen vill vara. Att ta makten över sitt eget liv borde vara en självklarhet men vi har lärt oss att vara ett kollektiv där vi tränas att efterlikna varandra så mycket som möjligt. Det krävs att du är i nuet för att du ska kunna göra de förändringar du vill och behöver göra i ditt liv. Det är endast i nuet förändringar kan komma till.

Andningsövningar, meditation och terapeutiskt arbete är bra sätt att träna på mindfulness. Allt som hjälper dig att släppa dina tankar på dåtid och framtid är bra. Ta kontrollen över dig själv.

Gå din egen väg

Följ ditt hjärta, skriver jag ofta, och gå din egen väg. Vi lever i ett samhälle där vi tränas redan från barnsben hur vi ska vara, tänka och bete oss i olika situationer för att vara okej. Det innebär att vi jämför oss med varandra istället för att blicka inåt vem är jag. På så vis lever vi ett liv utanför oss själva när vi i själva verket är här på jorden för vår egen skull. Din själs agenda för varför du över huvud taget är här vet bara du själv, ingen annan. För att du ska finna den vägen och det livet behöver du blicka inåt istället för utåt.

För att få kontakt med sin själ, sitt inre jag, ditt riktiga jag, behöver du stanna upp i vardagens stress och blicka inåt. Stanna upp, andas och känn in. Inför varje val du tar behöver du göra den här processen. Helst bör du börja och sluta varje dag på det här viset. Hjärtat och din intuition är kopplat till dina känslor. Vi är inte våra känslor men hjärtat är kopplat hit så känn in och lyssna.

Balans mellan det maskulina och feminina

Vi behöver bättre balans mellan de maskulina och feminina energierna för att klara av dessa förändringar. Precis som jag har skrivit tidigare så behöver vi alla få in mer feminina energier i våra liv. För att klara av att förändra dig själv behöver du älska dig själv och se på dig med nya ögon. Du behöver förlåta det som har varit så att du inte fastnar i gamla mönster och tankar. Våga möt ditt inre jag i det djupaste mörkret. Se dig själv för den du verkligen är och visa det utåt. Genom att visa dig själv kärlek kan du även visa det för dina närmaste på ett helt nytt sätt. Vi får det vi ger och ger det vi får så ge dig själv och din omgivning kärlek.

Samtidigt behåller du de maskulina energier som gör att du kan driva igenom dina beslut och få till en förändring. Gör gärna upp planer på hur så att det kan underlätta din vardag. Bestäm vilka förändringar du ska börja med. Börja med det som känns lättast för dig. På så vis känns det inte lika betungande. Ju fler förändringar du gör som påverkar ditt liv till det bättre desto lättare blir det att göra fler förändringar. Skapa gärna ett schema, diagram eller vad du kan komma på som underlättar för dig. Balansen häremellan är viktig för att få ett resultat.

Förändra dig själv förändra världen

För varje person som ändrar sitt liv påverkar man alla i sin omgivning. Ju fler vi blir som förändrar våra liv desto fler kommer med på denna resa. Resans mål är att förändra världen till en bättre plats för oss alla. Valet är ganska enkelt som jag ser det för om vi inte gör en förändring utan fortsätter att leva som vi gör kommer det innebära slutet för mänskligheten.

Change yourself change the world

I often write about how important it is to change yourself and change the world. Maybe you wonder why?

No matter who I encounter these days, I experience a desire for change in the world and its necessity for our continued existence. Too often the words are followed by … but how? Basically everything I write about is about just that, how each of us can change the whole world by making both big and small changes in our own lives. The changes that are needed are fundamentally about our way of life and how we see ourselves and each other. No politician can change that. That work must be done by each of us. I will briefly mention the areas you need to change yourself to change the world.

Change your diet change the world

Basically, this is about us needing to go back to eating what is natural to us for our health. Due to the industrialization of food, most of us do not know what we are eating. Much of the processed food contains synthetic substances that do not come from nature at all and that our bodies cannot cope with. We have also developed new crops through hybrids and genetic manipulation which means, simply put, that development has gone much faster than our bodies can handle. When it happens naturally, we develop together. All the poisons we use in agriculture, but also those that come through the water and the air, pose great risks to our health and our future.

Here you can do a lot on your own. You need to read the list of contents to know what you buy. Do not buy that which contains synthetic substances. If you are unsure, ask. Choose organic whenever possible because it contains less toxins. Growing your own is even better. Choose locally produced due to shorter transport times. Tell each other about good products you find on the market. We influence the producers through our choices. If the producers no longer have a market for the bad products, they are forced to choose the good ones. We can all help here.

Change your mindset change the world

We are not our feelings and we are not our thoughts. By understanding that the body is a temporary dwelling, you distinguish your self from both thoughts and feelings. Without taking control and taking responsibility for your thoughts, behavior and actions, you live as a slave. Everything you think about yourself becomes a truth whether you like it or not. The same with emotions that control your actions. By taking this power over your own life, you can influence what happens. Without that power, life happens, you don’t live it.

By analyzing yourself, which situations trigger you, why, and so on, you can understand yourself better. By understanding, it is easier to make changes. Thoughts and feelings are often connected. Therefore, think better of yourself. You are worth it.

Be in the moment

By practicing mindfulness, we learn to be in the present. It helps us take control of both thoughts and feelings. We can rationalize our being and become who we really want to be. Taking control of one’s own life should be a matter of course, but we have learned to be a collective where we are trained to imitate each other as much as possible. You need to be in the present to be able to make the changes you want and need to make in your life. It is only in the present that changes can occur.

Breathing exercises, meditation and therapeutic work are good ways to practice mindfulness. Anything that helps you let go of your thoughts on the past and future is good. Take control of yourself.

Go your own way

Follow your heart, I often write, and go your own way. We live in a society where we are trained from childhood how to be, think and behave in different situations in order to be okay. This means that we compare ourselves to each other instead of looking inward at who am I. In this way we live a life outside of ourselves when in fact we are here on earth for our own sake. Your soul’s agenda for why you are here at all is known only to you, no one else. In order for you to find that path and that life, you need to look inward instead of outward.

In order to get in touch with your soul, your inner self, your real self, you need to stop the stress of everyday life and look inward. Stop, breathe and listen inwards. Before every choice you make, you need to do this process. Ideally, you should start and end each day this way. The heart and your intuition are connected to your emotions. We are not our feelings but the heart is connected to them so feel inwards and listen.

Balance between the masculine and feminine

We need better balance between the masculine and feminine energies to cope with these changes. Just like I’ve written before, we all need to bring more feminine energies into our lives. To be able to change yourself, you need to love yourself and look at yourself with new eyes. You need to forgive what has been so that you don’t get stuck in old patterns and thoughts. Dare to meet your inner self in the deepest darkness. See yourself for who you really are and show it outwardly. By showing yourself love, you can also show it to your loved ones in a completely new way. We get what we give and give what we get so give yourself and those around you love.

At the same time, you retain the masculine energies that allow you to push through your decisions and bring about a change. Feel free to make plans on how it can make your everyday life easier. Decide which changes to start with. Start with what feels easiest to you. That way, it doesn’t feel as burdensome. The more changes you make that affect your life for the better, the easier it becomes to make more changes. Feel free to create a schedule, diagram or whatever you can think of that makes it easier for you. The balance between these energies is important to get a result.

Change yourself change the world

For every person who changes their life, they affect everyone around them. The more we become who change our lives, the more people join this journey. To change the world into a better place for all of us is the goal. The choice is pretty simple as I see it because if we don’t make a change but continue to live the way we do it will mean the end of humanity.