Redan som barn kunde jag ibland förnimma en otrolig kraft inom mig som vällde fram och ville ta plats. Oftast kom det i samband med att jag fick starka känslor för vår jord som när jag tittade på naturprogram av olika slag. Eftersom jag inte visste vad det var för kraft det rörde sig om eller varför jag kände den tryckte jag helt enkelt ner den igen. Den var dock så kraftfull så jag var helt övertygad om att det måste lysa ur mina ögon. Det gjorde det naturligtvis inte men jag gick oftast och tittade i alla fall. Man vet ju aldrig. Nu vill jag inget hellre än att släppa fram den feminina kraften.

Den feminina kraftens ursprung

Den här kraften, har jag lärt mig att förstå, kommer från den fysiska världen och är starkt förknippad med Moder Jord. Den kraften finns tillgänglig för oss alla oavsett om vi är kvinnor eller män. Vi är alla från den här jorden ursprungligen, det vill säga vår fysiska kropp som består av samma grundämnen som allting annat på vår jord. På så vis är vi alla sammankopplade med varandra. Precis som dina gener som sammankopplar dig med dina förfäder.

Dess enorma styrka

Som kvinna får du oftast kontakt med den här kraften i samband med att du föder barn. Jag minns när jag födde min dotter vilken enorm kraft jag fick. Det var så starkt att ett primalskrik undslapp mig. Jag var dock långt ifrån ensam om det. Det var flera primalskrik jag hörde när jag var på förlossningen. Alla kvinnor genom historien som fött barn kan nog relatera till det här.

Den kan väcka rädsla …

Eftersom den här kraften är så stark kan den lätt skrämma oss. Den skrämde mig som barn, samtidigt som jag var nyfiken på vad det var. Då vi kvinnor får en naturlig kontakt med den i samband med förlossningar har män inte förstått att även de har tillgång till den. Även om det sker på ett annat sätt. Männens rädsla har lett till att de under historiens lopp velat tygla den och i samband med det även oss kvinnor. Är du rädd för den här kraften, man eller kvinna, våga släpp fram den feminina kraften. Du kommer uppleva en enorm kärlek och inget att vara rädd för.

… men även viljan att få den

Minns ni Dr Banner som blir Hulken? Om jag minns historien rätt så var han väldigt fascinerad av att vissa individer kunde under en akut situation bli enormt starka. Mycket starkare än de normalt sett var. Jag tror att ursprungshändelsen var en trafikolycka där en kvinna lyfte en bil för att rädda mannen som hamnat under bilen. Det leder till att Dr Banner börjar experimentera med gammastrålar för att själv komma åt kraften vilket leder till att han blir Hulken så fort han blir arg. Kraften han är ute efter är vår feminina urkraft. Man behöver dock inte bli arg för att känna den som Dr Banner. Den här kraften är bara kärlek.

Släpp fram den feminina kraften

Som jag berättade i början så har jag kunnat känna av den här kraften inom mig ända sedan barndomen. De samband där den uppkommer är förknippade med en stark känsla av något slag men som grundar sig i kärleken. Även i de samband där vi känner att vi behöver skydda eller beskydda de vi älskar, som till exempel våra barn, som hamnar i knipa då väcks kraften till liv. Det här är samma kraft som vi känner när vi får stark lust till att skapa eller ha sex till exempel. Det finns något ursprungligt i kopplingen till den här kraften.

För att komma åt den har jag lärt mig att jag behöver vända mig inåt och känna min samhörighet med Jorden. Jag fokuserar på mina två nedre chakran, tänker på allt det vackra som finns på vår jord och inväntar känslan av stark kärlek. Du kan även använda kärleken du känner till dina närstående. När jag känner att det börjar pirra i magen drar jag upp kraften i resten av kroppen. Den är så enorm så därefter sprider jag den vidare så långt jag vill. Jag använder den när jag ber om något, eller för att skydda mig och min omgivning. Ibland använder jag den bara för att sprida ljus och glädje.

Släpp fram den feminina kraften du också.

Kärleken du känner för din partner, dina barn, dina djur eller vår jord är kopplad till den feminina kraften.

Unleash the feminine power

Already as a child, I could sometimes sense an incredible force within me that welled up and wanted to take its place. Most often it came in connection with my having strong feelings for our earth, such as when I watched nature programs of various kinds. Not knowing what kind of force it was or why I felt it, I simply pushed it down again. However, it was so powerful that I was absolutely convinced that it must be shining out of my eyes. Of course it didn’t, but I usually went and looked anyway. You never know. Now I want nothing more than to unleash the feminine power.

The origin of feminine power

This power, I have come to understand, comes from the physical world and is strongly associated with Mother Earth. That power is available to all of us regardless of whether we are women or men. We are all from this earth originally, that is, our physical body which consists of the same elements as everything else on our earth. In this way, we are all connected to each other. Just like your genes that connect you to your ancestors.

Its immense strength

As a woman, you usually come into contact with this force in connection with giving birth. I remember when I gave birth to my daughter what a tremendous power I received. It was so strong that a primal scream escaped me. However, I was far from alone. There were several primal screams I heard when I was in labor. All women throughout history who have given birth can probably relate to this.

It can cause fear…

Because this force is so strong, it can easily scare us. It scared me as a child, while at the same time I was curious about what it was. As we women get a natural contact with it in connection with childbirth, men have not understood that they also have access to it. Even if it happens in a different way. Men’s fear has led to them throughout history wanting to rein it in and, in connection with that, also us women. Are you afraid of this power, man or woman, dare to unleash the feminine power. You will experience immense love and nothing to be afraid of.

… but also the will to get it

Remember Dr. Banner becoming the Hulk? If I remember the story correctly, he was very fascinated by the fact that certain individuals could, during an emergency situation, become enormously strong. Much stronger than they normally were. I believe the original incident was a traffic accident where a woman lifted a car to save the man who was trapped under the car. This leads Dr. Banner to start experimenting with gamma rays to access the power himself which leads to him becoming the Hulk as soon as he gets angry. The power he is after is our primal feminine power. However, you don’t have to be angry to know it as Dr. Banner. This power is only love.

Unleash the feminine power

As I told you at the beginning, I have been able to feel this power within me ever since childhood. The connections where it arises are associated with a strong feeling of some kind, but which is based on love. Even in those contexts where we feel we need to protect those we love, such as our children, who get into trouble, then the power is brought to life. This is the same power we feel when we get a strong desire to create or have sex, for example. There is something primal about the connection to this power.

To access it, I have learned that I need to turn inward and feel my connection with the Earth. I focus on my two lower chakras, think of all the beauty that exists on our earth and await the feeling of strong love. You can also use the love you feel for your loved ones. When I feel my stomach start to tingle, I pull up the power in the rest of my body. It is so huge, so after that I spread it further as far as I want. I use it when I’m praying of something, or to protect myself and those around me. Sometimes I use it just to spread light and joy.

Unleash the feminine power you too.

The feminine primordial force

Ever since I realized that Mother Earth is my spiritual guide and teacher, I have been taught what the feminine primordial force means. The feminine force, or energy, I experience as very loving, humble, nurturing and forgiving. Attributes that feel very kind but nevertheless I experience an enormous primal power in it. Something I quickly realized was that although she guides me with a lot of love, there is a great power and determination in what she conveys. It happens that I feel very small sometimes.

The feminine primordial force – a creative force

This primordial force is centered in our second chakra, the navel chakra (sexual chakra), which has a strong connection to our womb, life itself or creation of life. This energy stands for creation and the power it entails, creation of life, our creativity and the imagination. Even our sexuality comes from this force. Sexual desire can be transformed into creation instead, something I have tried myself. When we focus this power in the right way, we can figuratively move mountains.

I know many people connect Mother Earth to the first chakra, while I learned that the spirit of water is connected to the first chakra. Which is also a feminine primordial force. The fact that I have learned differently does not mean that I am right and others are wrong. It’s just different.

Our life on earth

The reason we live here on earth at all is to create. Create in nature, create our lives, create new lives, invent new innovations for our personal and our common development. In creation lies an enormous satisfaction and joy that leads to the desire to create more. When we stop this creative joy, we stop our lives. Something that many of us do because we can’t bear it. We simply have too many other things like jobs for example that take up our time. Many older people also suffer from not activating their creativity.

Bring back the feminine primordial force

By grounding yourself and getting in touch with Mother Earth again, you get in touch with the feminine primal force within. Only by staying in nature or standing and holding a tree do you get in touch with the primal force. But it is important to do it continuously, it is not enough to just do it once or twice. You can also ground yourself by visualizing that you have roots in the earth just like a tree. Through the roots, the energy is then drawn up from the center of the earth into the physical body.

The feminine force may seem fragile but is in fact an enormous primordial force.

Att våga hoppas och tro

Ända sedan jag var i Sydafrika har jag haft märkliga drömmar av ett nytt slag jag inte känner igen. Märkliga drömmar är inget nytt för mig men de här har varit helt annorlunda. Jag har vid flera tillfällen drömt om en ny världsordning, nytt liv, nytt kungarike. Ofta har mina drömmar haft inslag av ormar, något jag aldrig har drömt om förut. Ormar står för nytt liv. En orm ömsar skinn för att ge sig själv chansen till nytt fortsatt liv.

Jag har också drömt om katter. Katter har ofta varit förekommande i mina drömmar tidigare. De brukar attackera mig för att göra mig uppmärksam på något. Nu har de dock hoppat upp i mitt knä, varit enormt stora, mjuka och fluffiga och inte alls aggressiva. Katter står för att älska sig själv. Inatt hade jag dock den sjukaste drömmen. Naturen hade börjat trycka oss människor tillbaka. Jättestora fiskar som välte båtar i hamnarna och växter som tryckte på från alla håll. Min kommentar i drömmen var “Ni förstår väl att det beror på att vi är för många människor?”.

Att våga hoppas och tro

De allra flesta människor önskar en ny världsordning men vågar man hoppas och tro på det? Det är så otroligt mycket i vår värld idag som pekar mot att vi verkligen behöver börja leva på ett helt annat sätt. Våldet ökar och hoten om krig hänger över oss. Vår hälsa blir allt sämre även om många av oss lever med en bättre standard än någonsin tidigare. Naturen omkring oss mår allt sämre med klimatförändringar, djur och växter som förintas, jordbävningar, skyfall och extrema väderförhållanden. Allt det här hänger som ett moln över oss och hotar vår tillvaro. Vågar man då hoppas och tro på en bättre framtid?

Allt är möjligt

Ingenting är slut förrän det verkligen är slut. Hoppet är det sista som lämnar människan, brukar man ju säga. Men visst kan det vara svårt att tro på något bättre när världen ser ut som den gör. Allt är dock möjligt. För att vi ska kunna få till en större förändring där de allra flesta människor är villiga att förändra behöver vi få en situation där de allra flesta också känner så. För att få till en större förändring räcker det inte med att några få vill. Det är heller inte våra politiker och styrande regeringar som kommer att stå för förändringen. Den måste komma till hos var och en av oss.

En förändring hos var och en

Vi behöver alla göra en förändring i våra liv för att vi ska få till en förändring i stora mått. Så fundera på hur du vill att världen ska se ut, vad som är viktigt för dig? I grund och botten tror jag att de allra flesta vill samma sak. Jag vet i alla fall att jag vill ha en värld i fred, utan våld, med mycket kärlek och omtanke. En värld där vi får leva friska och sunda utan stress och krav från omgivningen. En jord där djur och växter inte ses som något vi kan utnyttja utan något vi lever i samförstånd med. En planet med friskt, sunt vatten, en plats helt utan gifter och föroreningar.

Någonstans ska vi börja

Visst låter det underbart! Ja, visst är vi långt därifrån men ingenting är omöjligt och någonstans måste vi börja. Se över din egen hälsa, vad kan du göra för förändringar där. Vilka val gör du i din vardag som inte är sunda eller bra för dig? Vad kan du förändra redan idag? Det är alltid lättast att börja med de små tingen, det är dessa som leder till större förändringar och de stora förändringarna hos var och en leder till stora förändringar för hela vår jord.

Att våga hoppas och tro

Hoppet om en ny och bättre framtid har kanske redan försvunnit för några men bara genom att prata om det kan vi väcka hopp. Tron på en bättre framtid kan för många kännas avlägsen men om vi vågar hoppas väcker vi tron. Genom att börja göra förändringar i vårt nuvarande liv så skapar vi tro på fler förändringar. För att få till en ny värld måste vi vara modiga. Våga därför hoppas och tro på din egen förmåga till förändring, våga hoppas och tro på att vi klarar detta tillsammans, våga hoppas och tro på en bra framtid.

Börja förändra nu och välkomna en bättre framtid.

Dare hope, dream and believe

Ever since I was in South Africa I have had strange dreams of a new kind I do not recognise. Strange dreams are nothing new to me but these have been completely different. I have on several occasions dreamed of a new world order, new life, new kingdom. Often my dreams have had elements of snakes, something I have never dreamed of before. Snakes represent new life. A snake sheds its skin to give itself the chance for new continued life.

I have also dreamed about cats. Cats have often appeared in my dreams in the past. They usually attack me to draw my attention to something. Now, however, they have jumped up into my lap, huge, soft and fluffy and not at all aggressive. Cats stand for self-love. Last night, however, I had the sickest dream. Nature had started to push us humans back. Giant fish that overturned boats in the harbors and plants that pressed from all sides. My comment in the dream was “You do understand that it is because we are too many people?”.

Dare hope, dream and believe

The vast majority of people wish for a new world order, but do you dare hope, dream and believe in it? There is so much in our world today that points to the fact that we really need to start living in a completely different way. The violence is increasing and the threat of war hangs over us. Our health is getting worse even though many of us live with a better standard than ever before. The nature around us is getting worse and worse with climate change, animals and plants being extinct, earthquakes, torrential rains and extreme weather conditions. All this hangs over us like a cloud and threatens our existence. Do you then dare to hope and believe in a better future?

Everything is possible

Nothing is over until it really is. Hope is the last thing that leaves man, they say. But of course it can be hard to believe in something better when the world looks the way it does. However, everything is possible. In order for us to be able to bring about a major change where the vast majority of people are willing to change, we need a situation where the vast majority also feel that way. To bring about a major change, it is not enough that a few want. It is also not our politicians and governments who will be responsible for the change. It must come from each of us.

A change in everyone

We all need to make a change in our lives in order for us to bring about a change in large measure. So think about how you want the world to look, what is important to you? Basically, I think the vast majority want the same thing. In any case, I know that I want a world in peace, without violence, with lots of love and care. A world where we get to live healthy and sound without stress and demands from the environment. An earth where animals and plants are not seen as something we can use but something we live in harmony with. A planet with fresh, healthy water, a place completely free of toxins and pollution.

We have to start somewhere

Sure sounds wonderful! Yes, of course we are far from there but nothing is impossible and we have to start somewhere. Review your own health, what changes can you make there. What choices do you make in your everyday life that are not healthy or good for you? What can you change already today? It is always easiest to start with the small things, it is these that lead to bigger changes and the big changes in each and everyone lead to big changes for the whole earth.

Dare hope, dream and believe

The hope for a new and better future may have already disappeared for some, but only by talking about it can we raise hope. The belief in a better future may seem distant to many, but if we dare to hope, we awaken faith. By starting to make changes in our current life, we create faith in more changes. To bring about a new world we must be brave. Therefore, dare to hope and believe in your own ability to change, dare to hope and believe that we can manage this together, dare to hope and believe in a good future. May everyones dream come true.

Feminin vs maskulin energi

I de två tidigare inläggen har jag förklarat vad den feminina energin står för och vikten av att vi får in mer av den i våra liv. Det här inlägget vill jag ägna åt feminin vs maskulin energi. Skillnaden mellan dessa två är diametralt motsatt, precis som allting annat som existerar. Och precis som allting annat strävar det efter att komma i balans. När vi är i balans mellan de två finner vi harmoni i våra liv.

Feminin vs maskulin energi

Om den feminina energin står för de så kallade mjuka attributen kärlek, ödmjukhet, omtanke, förlåtelse, kreativitet, fantasi och intuition så står den maskulina energin för aktivitet, kontroll, logik, framåtanda, utveckling och passion. Den feminina energin strävar inåt och är obegränsad i sin natur medan den maskulina energin strävar utåt är mer begränsad och står för de fasta ramarna. Ingen av dem fungerar särskilt bra utan den andra.

Den feminina energin kopplas mer till det fysiska, till lågfrekventa och mörka energier medan den maskulina energin är mer kopplad till det himmelska och ljusa, till högfrekventa energier. Kristendomen har förhärligat den maskulina energin genom att hävda att Gud och paradiset finns i himmelen och det är dit vi ska sträva. Samtidigt har man skrämt människorna genom att påstå att de feminina krafterna är kopplade till synd och helvetet. När sanningen i själva verket är att paradiset når vi endast genom att finna balans mellan dessa båda krafter. Ingen av dem är Gud eller Satan allena utan båda är enbart energier men av olika slag.

Feminin vs maskulin energi i det moderna samhället

När man tar dessa båda energier i beaktande och sätter dem i relation till hur vårt samhälle ser ut idag så kan man tydligt se att vi har ett överskott av den maskulina energin. Våra liv är väldigt inrutade och kontrollerade, hjärna framhålles framför våra känslouttryck. Vikten av samhällets utveckling står i fokus för den ekonomiska stabiliteten. Myndigheternas kontroll har dessutom utökats alltmer under de senaste decennierna.

Tänk dig att vi får in de feminina krafterna i högre omfattning än vi har idag vilken skillnad det kommer bli. Istället för att fatta snabba beslut känner vi in och låter våra hjärtan tala i lika hög grad. Inte ens våra inrättningar som ska hjälpa fungerar särskilt bra idag då de drivs i första hand utifrån de maskulina energierna. Tänk bara vad det kan göra för vår arkitektur. Idag bygger vi fyrkantiga lådor med raka vinklar. Vi kanske inte behöver bygga runda Hobbithus men låt fantasin komma in och göra våra hus och fastigheter lite mer spännande.

Genom att ta in de feminina krafterna i vår vardag, i vårt arbete och i våra samhällen så kan vi uppnå större harmoni i våra liv. Vi kan fatta beslut som inte enbart gynnar vissa krafter utan alla, hela vår jord.

Feminin vs maskulin energi i balans

Vi har alla både feminin och maskulin energi. Den feminina energin är ofta övervägande hos kvinnorna precis som den maskulina energin är övervägande hos männen. Det är dock inte alltid så. Det finns ganska många kvinnor idag som har fått gå in i de maskulina krafterna för att lyckas med sin karriär, för att bli tagna på allvar. Likaså är det alltfler män som dyker upp på arenan som helhjärtat har gått in i den feminina sfären. Det vi alla bör göra för vårt eget bästa är dock att försöka skapa en balans häremellan.

För att lyckas skapa balans så låt dina beslut komma inifrån dig själv, ditt hjärta. Tillåt dig själv att känna in och lita mer på din intuition. Stanna upp i vardagens stress och lyssna mer inåt genom meditation. Tillåt dig att bli mer kreativ. Tänk tillbaka på din barndom. De allra flesta barn är väldigt kreativa och fulla av fantasi. Sedan lär vi oss något annat när vi växer upp. Gå tillbaka till ditt inre barn och ta fram dessa attribut. Ta in det här i din vardag, i ditt jobb och i dina relationer men framförallt ta in det i din relation till dig själv och älska dig själv. Det är så vi kan förändra våra liv och vår värld.

Det finns en enorm kraft i den feminina energin som har skrämt många män i synnerhet. Det här har bidragit till att många män har känt sig hotade av kvinnorna och det de står för. För att kontrollera denna rädsla har man byggt upp ett samhällssystem där man trycker ner de här krafterna. Istället borde man lyfta upp de här krafterna i sig själv. Det här är krafter som kan flytta berg och vi har alla tillgång till dem.

Feminine vs masculine energy

In the two previous posts, I have explained what the feminine energy stands for and the importance of bringing more of it into our lives. In this post I want to dedicate to feminine vs masculine energy. The difference between these two is diametrically opposed, just like everything else that exists. And like everything else, it strives for balance. When we are in balance between the two, we find harmony in our lives.

Feminine vs masculine energy

If the feminine energy stands for the so-called soft attributes of love, humility, consideration, forgiveness, creativity, imagination and intuition, then the masculine energy stands for activity, control, logic, forward thinking, development and passion. The feminine energy strives inward and is unlimited in nature while the masculine energy strives outward is more limited and stands for the fixed frameworks. Neither works very well without the other.

The feminine energy is more connected to the physical, to low frequency and dark energies while the masculine energy is more connected to the celestial and light, to high frequency energies. Christianity has glorified the masculine energy by claiming that God and paradise are in heaven and that is where we should strive. At the same time, people have been frightened by claiming that the feminine forces are connected to sin and hell. When in fact the truth is that we only reach paradise by finding a balance between these two forces. Neither of them is God or Satan alone but both are only energies but of different kinds.

Feminine vs masculine energy in modern society

When you take these two energies into consideration and put them in relation to how our society looks today, you can clearly see that we have an excess of the masculine energy. Our lives are very structured and controlled, the brain is emphasized over our emotional expressions. The importance of society’s development is the focus of economic stability. In addition, the authorities’ control has been increasingly expanded in recent decades.

Imagine that we bring in the feminine powers to a greater extent than we have today, what a difference it will be. Instead of making quick decisions, we empathize and let our hearts speak just as much. Even our institutions that are supposed to help do not work very well today as they are primarily run on the basis of the masculine energies. Just think what it can do for our architecture. Today we build square boxes with right angles. We may not need to build round Hobbit houses but let the imagination come in and make our houses and properties a little more exciting.

By bringing in the feminine forces in our everyday life, in our work and in our communities, we can achieve greater harmony in our lives. We can make decisions that not only benefit certain forces but everyone, our entire earth.

Feminine vs masculine energy in balance

We all have both feminine and masculine energies. The feminine energy is often dominant in the women just as the masculine energy is dominant in the men. However, this is not always the case. There are quite a few women today who have had to embrace the masculine forces to succeed in their careers, to be taken seriously. Likewise, more and more men are appearing on the scene who have wholeheartedly entered the feminine realm. However, what we should all do for our own good is try to find a balance between the two.

To succeed in creating balance, let your decisions come from within yourself, your heart. Allow yourself to consult your feelings and trust your intuition more. Stop the stress of everyday life and listen more inwardly through meditation. Allow yourself to be more creative. Think back to your childhood. The vast majority of children are very creative and full of imagination. Growing up we learn something else. Go back to your inner child and bring out these qualities. Bring this into your everyday life, into your job and into your relationships, but above all bring it into your relationship with yourself and love yourself. This is how we can change our lives and our world.